כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 מידע שאין למוסרו או שאין חובה למוסרו

 
 

5.1 לא יימסר מידע מהמשרד אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ, בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם, כמוגדר בסעיף 9 לחוק חופש המידע.
 

5.2  לא יימסר מידע מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה שנאסף, נוצר או התקבל על ידי פעולות פיקוח, בקרה, ביקורת ותיאום בין-משרדי, מגופים שהוגדרו בצו חופש המידע התשנ"ט-1999 שהוצא על ידי שר הביטחון.
 

5.3  הממונה יפנה למנהל אגף הביטחון במשרד, בכל בקשה לקבלת מידע מהמשרד על-פי סעיפים 5.1 ו – 5.2 לעיל, ויקבל את חוות דעתו בכתב.
 

5.4 במקרה של החלטה לדחות בקשה לקבלת מידע מטעמים המפורטים בסעיפים 5.1  
 ו-  5.2 לעיל, ינוסח מכתב הדחייה בהשתתפות היועץ המשפטי ומנהל אגף הביטחון של המשרד.
 

5.5  לא ימסר מידע מהמשרד שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, או מידע שאין לגלותו על פי כל דין.
 

5.6 מנהלי האגף יביעו את דעתם לממונה בכל מקרה של מידע אשר גילויו עלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, פגיעה בצנעת הפרט, פגיעה בפרטיות במאגרי מידע, ונושאים דומים ויקבל את חוות דעתו בכתב. בכל מקרה חוות דעת זו תוצג ע"י הממונה בהתייעצות עם היועץ המשפטי.
 

5.7 סעיף 9 (ב) לחוק נקבעה רשימת נושאים אשר לגביהם אין חובה למסור את המידע. הממונה ישקול ויחליט בבקשות לגילוי מידע אשר נופלות באחד מהנושאים שנקבעו בחוק. בכל מקרה של דחייה משיקולים שבסעיף זה ולאחר שנתן דעתו עפ"י סעיף 10 לחוק, יביא הממונה בקשה זו להתייעצות עם היועץ המשפטי.
 

5.8 הוגשה בקשה למידע שאין חובה למסור עפ"י סעיף 9 ב לחוק, או  מידע רגיש או עקרוני יביא הממונה הבקשות לידיעת המנהל הכללי.

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו