כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 תהליך הטיפול בבקשה לקבלת מידע

 
 
4.1  כנספח א' לנוהל.
 

4.2  כל בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע אשר מופנית אל מנהלי מינהלים, אגפים, יחידות או גורם מטה במשרד, תועבר אל הממונה.
 

4.3  הממונה יפתח רשומה, במערכת המחשב לקליטת הבקשות למידע.
 

4.4   (נספח ב').
אין חובה למסור מידע שיש לעבדו וליצרו במיוחד עבור המבקש. המידע הנו גולמי כפי המצוי במשרד.
המנהל ימנה נציג ("רפרנט") מטעמו אשר יטפל בכל הבקשות אותם יפנה הממונה.
 

4.5   מידע שנדחתה מסירתו מהטעמים המפורטים בסעיף 8 לחוק חופש המידע (דחיית בקשות במקרים מסוימים), או עפ"י סעיף 9 לחוק מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו, מטעמי בטחון, פגיעה בפרטיות, ועל פי כל דין, יתייעץ הממונה עם היועץ המשפטי, ראה סעיף 7 לנוהל ועם מנהל אגף הביטחון במשרד, ראה סעיף 5 לנוהל.
 

4.6  נספח ג'ונספח ד' לנוהל).
 
4.7   אם המידע הוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע בעסקיו של אדם אחר, והממונה שוקל למסרו יפנה הממונה אל צד זה ויבקש את עמדתו המנומקת והמוכחת בתוך 21 יום לגבי הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מפרסום מידע זה.
 

4.8   הממונה, יעריך את סכום אגרת הטיפול הדרושה, סכום אגרת ההפקה, ויודיע למבקש על הסכומים המשוערים ויפעל על פי הוראות התכ"ם לגבי ערבויות וגביה הסכומים (ראה סעיף 8 -  גביית כספים ורישומם).
הממונה רשאי לדרוש מהמבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו כערבות לפני הטיפול בבקשה.
 

4.9  הממונה יודיע למבקש ללא  שיהוי, ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתו בענין בקשתו.
הממונה, יכול להאריך את מתן התשובה בעוד 30 ימים נוספים.
הממונה רשאי לפנות למנהל הכללי בבקשה להאריך את התקופה האמורה ב-30 יום נוספים, בצירוף נימוק פרטי הבקשה והצורך בהארכת התקופה.
הממונה יודיע בכתב בשם המנהל הכללי למבקש על הארכה ב-30 יום נוספים, תוך פירוט נימוקי ההארכה.
המנהל הכללי רשאי להאריך, הארכה נוספת את התקופה האמורה, בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש. ההארכה הנוספת לא תעלה על התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים, ובכל מקרה לא תעלה על 60 ימים מהגשת הבקשה לקבלת מידע.
 

4.10 בכל מקרה בו נדרש לדחות בקשה מהטעמים שפורטו בסעיפים 8 ו – 9 לחוק, יתייעץ הממונה עם היועץ המשפטי של המשרד, (ראה סעיף 7 לנוהל), ועם מנהל אגף הביטחון של המשרד לעניין מידע מסווג (ראה סעיף 5 בנוהל), הכל לפי העניין והצורך.
 

4.11 החליט הממונה להעמיד את המידע לרשות המבקש, יפנה אל המנהל לקבלת המידע בתוך זמן סביר בנסיבות העניין, על מנת שהמידע יגיע בזמן סביר למבקש, אך לא יאוחר מ-15 ימים.
הממונה יכול לקבוע מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר ויודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע לרשותו.
 

4.12 עם קבלת המידע מהמנהל יבדוק הממונה את הצורך בהשלמת אגרת טיפול ועלויות אגרת ההפקה שהיו בפועל, ידרוש מהמבקש השלמת התשלומים, ויודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע לרשותו.
המבקש יקבל את המידע עם הצגת האסמכתא על תשלום האגרות, או ישלח בדואר על חשבון המבקש.

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו