מעונות יום ומשפחתונים


​​ דעו את זכויתיכם כהורים
הרשמה לשנה"ל תשע"ז

סרטון הדרכה לרישום

​​סימולטור לחישוב דרגה
עדכון בקשה קיימת לסבסוד
ברור דרגת זכאות

סימולטור מסמכים להגשה

יצירת קשר בנושא דרגת זכאות
שם הסניף:האגף למעונות יום ומשפחתונים - מוקד מידע להורים
טלפון:2969* או
12222-969
מענה טלפוני:

​ימים א'-ה',

 08:00-16:00 ​

 
     
 

 רישום והגשת בקשה להשתתפות בתשלום שכר לימוד (סבסוד) במעונות יום, משפחתונים וצהרונים מוכרים - שנת הלימודים תשע"ח (2017-2018)

 
 
במסגרת מדיניות המשרד לעידוד שילובן של אימהות בשוק העבודה, הורים הנכללים במסגרת אוכלוסיית היעד יהיו זכאיים להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד של ילדם או ילדיהם השוהים במעונות יום, משפחתונים או צהרונים המוכרים על ידי המשרד (בעלי סמל).
פניות בנושא מעונות יום ומשפחתונים מטופלות על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 ​

 

 

רישום לשנת הלימודים  הקודמת

​בדף זה תמצאו מידע אודות הגשת בקשה לקבלת דרגת זכאות עבור שנת הלימודים תשע"ח-2017. למידע בנושא השתתפות בתשלום שכר לימוד עבור שנת הלימודים הקודמת, שנה"ל תשע"ז-2016, לחצו כאן.

התנאים לקבלת הסיוע

הזכאות לסיוע מותנית בעמידה בקריטריונים המפורטים ב"מבחני התמיכה להשתתפות בתשלום שכר לימוד". הקריטריונים לזכאות משתנים בהתאם לסוג המסגרת המבוקשת (מעון יום, משפחתון או צהרון) והם מתעדכנים מדי שנה. לבדיקת הזכאות יש לעיין במבחני התמיכה לשנת הלימודים הרלוונטית.​​​​​​​​​​

גובה הסיוע

​​גובה השתתפות המדינה בעלות דמי החזקת הילד במסגרת נקבע בהתאם לטבלאות השתתפות בשכר לימוד בהתאם לסוג המסגרת: מעון (בהבחנה בין מעון שהינו מלכ"ר ומעון שאינו מלכ"ר), משפחתון וצהרון.

מועדי הרשמה

​הורים המעוניינים בשיבוץ ילדם במסגרת המוכרת על ידי המשרד, חייבים ברישום במהלך תקופת הרישום בלבד. ההודעה על מועדי ההרשמה מפורסמת על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים, באתר המשרד ובתקשורת. כמו כן, ניתן להתעדכן מול מנהלת מעון/רכזת המשפחתונים.

קיום ועדות קבלה במקרה של רישום עודף של ילדים

​​במעונות ובמשפחתונים בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת – תתקיים ועדת קבלה.

השלבים עד לקבלת דרגת הזכאות

​תהליך הרישום כולל מספר שלבים, מרגע פתיחת מועד ההרשמה:
  1. השלב הראשון מתבצע במסגרת שבה רוצים לרשום את הילד - בעת תקופת ההרשמה, ההורים ניגשים למסגרת (מעון יום, משפחתון או צהרון), ומבקשים לרשום את ילדם. המעון חייב לבצע רישום של כל הילדים, בהתאם לגילאי הרישום. בסיום תהליך הרישום הראשוני, מקבלים ההורים הודעה מהמעון או מרכזת משפחתונים על קבלת הילד למסגרת. על ההורים לקבל מהמסגרת אישור קבלה המהווה אסמכתא לקבלת הילד למסגרת. ללא אישור זה לא יהיה ניתן להמשיך לשלב הבא.
  2. השלב השני מתבצע על ידי ההורה באופן עצמאי מול המשרד. לאחר קבלת אישור על קבלת הילד למסגרת, ההורים נדרשים לבצע רישום באתר המשרד, כמפורט בהמשך.
  3. השלב השלישי מתבצע על ידי מוקד המשרד. בשלב זה נבדקים המסמכים, הטפסים והאישורים, שנשלחו על ידי ההורה. בסוף התהליך נקבעת דרגת הזכאות התואמת את מצב ההורים. דרגת הזכאות תקבע את גובה השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד המסגרת.

      

סימולטור לחישוב דרגת הזכאות

​​לצורך קבלת אומדן לדרגת הזכאות שתיקבע לכם ניתן להסתייע בסימולטור לחישוב דרגת הזכאות​.

רישום הילד במערכות המשרד והגשת הבקשה להשתתפות בתשלום שכר לימוד - שנת הלימודים תשע"ח (2017-2018)

בשלב בו נדרש לבצע רישום באתר המשרד, מתבקשים ההורים למלא שאלון הרשמה מקוון ולצרף אליו מסמכים סרוקים. הגשת הבקשה דרך מערכת המשרד הינה באחריות ההורים בלבד. לתשומת לבכם, מילוי השאלון יתאפשר רק לאחר קבלת "טופס אישור קבלה" ממנהלת המסגרת (מעון או צהרון), שבה נרשם הילד או מרכזת המשפחתונים.

הורים שילדיהם שוהים במעונות או משפחתונים בלבד, לתשומת לבכם: החזר כספי בהתאם לדרגת ההשתתפות יינתן להורים אך ורק החל מהחודש שקדם לחודש בו התקבל שאלון הרשמה מקוון במוקד.
 
לפני מילוי השאלון יש לעיין בדף מידע והנחיות למילוי שאלון הרשמה מקוון (הגשת בקשה ודגשים לצירוף מסמכים) ובמסמכי ההנחיות נוספים, המופיעים משמאל במסגרת "הנחיות, נהלים והוראות".
 
לתשומת לב חברי קיבוץ/מושב שיתופי - החל משנת הלימודים תשע"ז 2016-2017 חל שינוי באופן קביעת זכאות בקיבוצים ומושבים שיתופיים. למידע והנחיות מיוחדות אודות אופן הגשת בקשה עבור הורים שהם חברי קיבוץ/מושב שיתופי או מתגוררים בקיבוץ או מושב שיתופי, לחצו כאן.
 
לידיעתם, מילוי השאלון במערכת המשרד הינו הליך חובה, אף אם ההורים מוותרים על הסיוע הממשלתי בהשתתפות שכר הלימוד. אי מילוי השאלון על ידי ההורים ואי קליטת ילד במערכת הממוחשבת עלול לגרום להוצאת הילד מהמסגרת החינוכית ופוגם ביכולת המשרד לפקח על עמידת המסגרת בדרישות התקינה והתפוסה.

לאחר קליטת הנתונים במערכת המשרד, תשלח הודעת טקסט למספר הטלפון שצוין בשאלון וכן הודעת מייל לכתובת שצוינה בשאלון, שמאשרות את קליטת הבקשה במערכת ומכילה את מספר הבקשה שנפתחה עבור הילד. חשוב לשמור מספר את מספר הבקשה לצורך בקרה ומעקב ולהזדהות בכל פניה למוקד.
 

מה לצרף לבקשה?

​בעת מילוי השאלון, נדרשים ההורים לצרף טפסים, אישורים ותצהירים התואמים את מצבם, לצורך הוכחת הזכאות לתמיכה. תוכלו להסתייע בסימולטור המסמכים, על מנת לקבל את רשימת המסמכים אשר תדרשו לצרף לשאלון.
 
במידה והמשרד קבע פורמט לטופס, תצהיר או הצהרה - יש להגיש אותם בפורמט המשרד בלבד, כמופיע משמאל, במסגרת "טפסים, אישורים ומסמכים". לידיעתכם, יש להשתמש בטופס, המתאים לשנת הלימודים הרלוונטית, אליה מגישים את הבקשה לתמיכה.
 
השלמת מסמכים:
בכל שלב, ניתן לעדכן ולהשלים מסמכים חסרים לצורך קביעה או עדכון דרגת זכאות, באמצעות טופס עדכונט המקוון​.

הערות

יודגש כי הכרה בארגון (מעון או משפחתון) המפעיל מסגרות ומתן סבסוד להורים נרשמים כפוף לחתימה של הארגון על הסכם הפעלה. בצהרונים תתאפשר הגשת בקשות רק לאחר מתן "אישור הכרה" ובקיום מלוא התחייבויותיו כלפי המשרד.

שאלות ותשובות בנושא הליך הרישום וקבלת דרגה

יש לכם שאלה? בדף "שאלות ותשובות", תוכלו למצוא מענה לשאלות נפוצות. כמו כן, ניתן ליצור עמנו קשר דרך מוקד המידע והשירותים להורים.
 
 
יצירת קשר​
 
על מנת לשפר את השירות הניתן להורים, האגף מפעיל מוקד מידע ושירותים להורים. המוקד מספק מענה בתחום רישום ילדים למסגרות המפוקחות על ידי האגף ומתן סבסוד שכר לימוד בהתאם לקריטריונים שנקבעו במבחני התמיכה.
 
לבירורים ושאלות לגבי הליך הרישום וקבלת הדרגה, תוכלו לפנות, בכל עת, למוקד מידע ושירותים בטלפונים: 2969* או 12222-969 (במקרים שבהם לא ניתן לחייג מספר כוכבית).
 
הפעלת המוקד לייעול תהליכי הטיפול בבקשות ולקיצור זמני ההמתנה לקבלת דרגת הזכאות.
 
המוקד  מספק מענה טלפוני, במהלך כל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, באמצעות מענה קולי ממוחשב.
 
פניה לנציג שירות תתאפשר בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00.
המענה ניתן בשפות העברית, הערבית, הרוסית והאמהרית.
 
בכל פניה למוקד שירות יש להצטייד במספר הבקשה, אותו מקבלים לאחר סיום מילוי השאלון (נשלח להורים גם בהודעת SMS ובהודעת מייל). המספר מהווה קוד סודי אותו יש למסור לקבלת השירות. 

בירור סטטוס הבקשה והדרגה שנקבעה

לאחר קליטת שאלון ההרשמה, תוכלו לברר, בכל שלב, את סטטוס הבקשה ואת דרגת הזכאות שנקבעה לילדיכם. כמו כן, ניתן לברר סטטוס המסמכים שנשלחו לעדכון הבקשה.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות

צריכים עזרה במילוי שאלון ההרשמה?