בטיחות ובריאות תעסוקתית

 
     
 

 אישור בטיחות לרישיון עסק

 
 

​חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 מחייב עסקים, טעוני רישוי על פי צו רישוי עסקים, לפעול כשברשותם רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז בר-תוקף, שניתן להם על ידי רשות הרישוי שבתחום שיפוטה פועל העסק. הפעלת עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק מהווה עבירה פלילית.
חוק זה בא להבטיח שבע מטרות וביניהן, הבטיחות של הנמצאים במקום העסק.


כחלק מתהליך הרישוי, נדרשים עסקים טעוני רישוי לקבל אישור בטיחות ממשרד הכלכלה והתעשייה.
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית הוא זרועו של משרד הכלכלה להבטחת קיומה של מטרה זו.

אילו עסקים נדרשים לקבל אישור בטיחות?

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מגדיר את סוגי העסקים להם נדרש אישור משרד הכלכלה לשם קבלת רישיון עסק.


לרשימת עסקים טעוני רישוי משרד הכלכלה

תהליך קבלת אישור לרישיון עסק ממשרד הכלכלה והתעשייה

​על מנת לקבל רישיון עסק, על בעל עסק טעון רישוי לפנות לרשות הרישוי שבתחום שיפוטה פועל העסק.


לעסקים אלו, רשות הרישוי שבתחום שיפוטה פועל העסק פונה לשלוחה המחוזית של משרד הכלכלה והתעשייה בה נמצא העסק, במטרה לקבל אישורה או התנגדותה למתן רישיון עסק.


לאחר קבלת פניית רשות הרישוי, מפקחי עבודה של משרד הכלכלה והתעשייה במחוזות, בוחנים את מידת עמידת העסק בתנאי המפרט האחיד הנוגע לסוג העסק ומודיעים לרשות הרישוי על החלטתם – אישור או סירוב למתן רישיון עסק או היתר זמני.


ההחלטה ניתנת לרשות הרישוי אשר מנפיקה רישיונות עסק לעסקים שונים בתחומה, בהתחשב בנותני אישור נוספים, בהתאם לצו רישוי עסקים.


הערה: התהליך המפורט בדף זה אינו מתייחס למתקני ספורט. למידע על אישור לרישיון עסק עבור מתקני ספורט לחצו כאן

דרישות למתן האישור

​אישור משרד הכלכלה והתעשייה מותנה בקיום דרישות כל דין בנושא בטיחות, קיום הנחיות והוראות מפקח עבודה ראשי וקיום כללי המקצוע המקובלים בתחום העסק, כל זאת לפי דרישות המפרטים האחידים של משרד הכלכלה והתעשייה.


מפרט אחיד הוא מסמך שבו מפורטים התנאים והמסמכים הנדרשים מבעל העסק לצורך קבלת אישור לרישיון עסק.


מפרטים מאושרים מוצגים באתר הרפורמה ברישוי עסקים.

השגה על החלטת משרד הכלכלה והתעשייה

​לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000, ניתן להגיש השגה על דרישות או החלטות שנקבעו מטעם משרד הכלכלה או לקיום מטרה שהמשרד מופקד עליה, לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים.


למידע בנושא הגשת השגה לפי חוק רישוי עסקים לחצו כאן

 

אנשי קשר

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, פועל בתחום רישוי העסקים באמצעות שלוחותיו המחוזיות ובמטה הראשי. ניתן לפנות לאנשי הקשר המתאימים המופיעים מטה:
 
​שם ​תפקיד ​טלפון ​כתובת מייל
אריק טייב​ ​מנהל תחום רישוי והסמכות ​02-6662975 Arik.Taieb@economy.gov.il
סימה שחר​ ​רכזת רישוי ​02-6662254 Sima.Shachar@Economy.gov.il
מאירה נוטסקו​ ​מחוז צפון ​04-8613721 pikuah.avoda.north@economy.gov.il
שרית אברמוב​ ​מחוז תל אביב ​03-7347041 pikuah.avoda.center@economy.gov.il
​סימה קלדרון ​מחוז ירושלים ​02-6667973 pikuah.avoda.jerusalem@economy.gov.il
​שוש כהן ​מחוז דרום ​08-6264713 pikuah.avoda.south@economy.gov.il
 ​
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
רישוי עסקים

הנחיות, נהלים והוראות