תעשייה וסביבה

 
     
 

 חקיקה סביבתית

 
 
 

היתר פליטה לאוויר

​היתר פליטה לאוויר ניתן מכוח חוק אוויר נקי, התשס”ח - 2008 , במטרה להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר מפעילויות ייצור שהשפעתן הסביבתית משמעותית. חוק אוויר נקי לישראל נחשב לאחד החוקים הסביבתיים המשמעותיים והמקיפים ביותר שנחקקו אי פעם בישראל.

 150 המפעלים הגדולים במשק – מגזרי תעשיית האנרגיה, המינרלים, הכימיקלים, הפסולת והתעשייה הביטחונית יידרשו להקים תחנות ניטור לטובת מערך נתוני זיהום ארציים שנתוניו יפורסמו באופן שוטף. כל אחד מהמפעלים הללו יחויב בהנפקת היתר פליטה שפרטיו יהיו נתונים לעיון הציבור והן להערותיו.

היתרי הפליטה יחודשו מדי שבע שנים. ביטול היתר פליטה, בשל הפרת הוראותיו או מסירת פרטים כוזבים, יביא לסגירתו של המפעל. על הנפקת ההיתרים תיגבה אגרה, אשר תתומחר בהתאם להיקף הזיהום של הגוף מבקש ההיתר. תעשייה בינונית וקטנה תהיה כפופה להוראות דומות, אלא שהמנגנון להסדרתן יתבסס על תנאי רישיון עסק.

 

יעילות אנרגטית

​חוק מקורות אנרגיה, התש”ן - 1989 מקנה למשרד האנרגיה והמים סמכויות להסדיר את תחום שימור האנרגיה והיעילות האנרגטית באמצעות תקנות.
 

פסולת מסוכנת

​תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומ”ס ), התשנ”א - 1990 מחייבות “בעל מפעל” שהוא בעל רישיון העסק או מבקש הרישיון, או אדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו פועל המפעל, לסלק פסולת שמקורה במפעל או המצויה בו לאתר הפסולת הרעילה שברמת חובב.
 

פסולת האריזות

​חוק להסדרת הטיפול באריזות (התשע”א - 2011) קובע הסדרים לעניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת אריזות שנועדו לצמצם את כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות, לשם הקטנת ההשפעה השלילית הסביבתית של אריזות ופסולת אריזות.
 

פסולת אלקטרונית

​מטרת חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב - 2012 הנה לקבוע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, כדי לעודד שימוש חוזר בהם, לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת מציוד חשמלי ואלקטרוני ומסוללות ומצברים, למנוע את הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות שלהם.
 

הזרמת קולחים תעשייתיים לביוב

​מכוח חוק תאגידי המים והביוב -2001 הותקנו כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב התשע”א - 2011), הקובעים את משטר ההסדרה של מפעלים המזרימים שפכי תעשייה למערכת הביוב הציבורית.
 

רישיון עסק

​על פי חוק רישוי עסקים, התשכח - 1968 , כל עסק המוגדר כטעון רישוי בהתאם לפריטי הרישוי המפורטים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) חייב בקבלת רישיון עסק או היתר זמני מרשות הרישוי לצורך פעילותו. רישוי העסק נועד להבטיח מטרות שונות המנויות בחוק רישוי עסקים ובכללן: הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי הכבאות.
 

תכנון ובנייה ותסקיר השפעה על הסביבה

​חוק התכנון והבניה, התשכ”ה - 1965 קובע סוגי והרכב מוסדות התכנות בארץ ואת הליך התכנון הארצי והמקומי. החוק מגדיר “תסקיר השפעה על הסביבה” או “תסקיר” - “מסמך הסוקר את הקשר שבין תכנית מוצעת לבין הסביבה שבה היא מיועדת להתבצע, לרבות הערכות לגבי השפעות צפויות או חזויות של התכנית על אותה סביבה ופירוט האמצעים הדרושים למניעה או לצמצום השפעות שליליות, כפי שייקבע בתקנות” החוק למניעת זיהום ים מהטלת פסולת - לאחר אשרור אמנת ברצלונה נחקק בישראל החוק למניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג - 1983. מטרת החוק והתקנות שתוקנו מכוחו, היא הסדרת נושא הטלת הפסולת לים והם קובעים מהם החומרים אותם מותר להטיל לים.
 

החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז 2007, נועד להסדיר סילוק ומיחזור של צמיגים באופן שיבטיח הגנה על הסביבה ומניעת מפגעים, ובכלל זה שריפה בלתי מבוקרת, וצמצום ההטמנה של צמיגים באתרי פסולת.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו