תעשייה וסביבה

BannerYevu (003).png

 

 רשימת פריטי מכס המחייבים רישיון יבוא כימיקלים

 
 
 
 
 

יצרנים ויבואנים, לפניכם טבלה המרכזת את כל פריטי המכס שעבורם נדרש רישיון יבוא כימיקלים. עבור כל פרט מכס, תמצאו את הקטגוריה אליו הוא שייך ופירוט קצר של הטובין. שימו לב, בעת הגשת בקשה לקבלת הרישיון תדרשו לצרף מסמכים בהתאם לקטגוריה המתאימה (עמודה שנייה בטבלה).

select
 
 
 
פרט מכסמטהקטגוריהמטהתאור תמציתי לטוביןמטה
252321009- צמנטצמנט
252329009- צמנטצמנט
 

  

​​"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי".