מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 מסלול מענקים

 
 
מסלול הסיוע של החוק מקנה מענקים בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בכלל, ובלבד שהם נבנים או נרכשים במסגרת תוכנית שאושרה על-ידי מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

תנאי סף

כדי לקבל מענק במסגרת זו, על החברה לעמוד בתנאי הסף האלה:
 
 1. מפעל תעשייתי;
 2. באזור פיתוח א';
 3. מפעל בר-תחרות (המייצא לחו"ל בהתאם לתנאים המפורטים בחוק) {בענפי הביו-טכנולוגיה והננו-טכנולוגיה לא יידרש תנאי הסף של היות המפעל בר-תחרות}.
 4. לא הוגשה או אושרה על-ידו במקביל בקשה בתחום התעסוקה (למעט מפעלים המעסיקים בעלי מוגבלויות);
  תוכניות הכוללות השקעות במבנים יובאו לדיון רק לאחר הסדרת כל נושא הבעלות והחכירה ולא אושורה הקצאת קרקע.
 5. הענפים שאינם כלולים במסגרת החוק הם ענפי השירותים למיניהם, חקלאות (כולל בתי קירור), מחצבים, נפט ותוצריו.
 6. המענק הניתן במסגרת זו מתבטא באחוז מן ההשקעה ברכוש הקבוע, הכלולה בתוכנית המאושרת. שיעור המענק עומד על 20%. כתב האישור ניתן לחברה על-פי שיקול דעת מקצועי ובחינת התוכנית על-ידי המינהלה, בהתאם לחוק, לתקציב, לכללי הרשות ולכללים להקצאת התקציב כפי שהם נקבעים בעת לעת. כן נבחנת האיתנות הפיננסית של החברה המבקשת, ובכללה גם סוגיית ההון העצמי של החברה.
 7. הבקשות יידונו בוועדה לאחר השלמת כל הפרטים הנדרשים לדיון וכן על-פי הכללים להקצאת התקציב.

תהליך הבקשה

על המעוניינים להשתתף במסלול, להגיש טופס בקשה וכן, תוכנית עסקית, בכפוף לתשלום דמי טיפול, המחושבת לפי גובה סכום ההשקעה.
 
נוסף להטבות האלה, מפעלים הממוקמים מדרום לקו רוחב 100 יכולים להיכלל בהסדר מענק הנגב בשיעור של עד 10% מן ההשקעה, על פי שיקול דעת מקצועי של המינהלה ובהתאם לכללים שהוזכרו לעיל, ועל פי נוסחה שנקבעה למענק זה.

רק לאחר הגשת התוכנית העסקית יחל תהליך הבדיקה המקצועית על ידי גורמי המקצוע במשרד.
 
במינהלים המקצועים הדיון בבקשות יקבע על-פי סדר העדיפות כדלקמן:
 1. הקמות של מפעלים חדשים.
 2. העתקה והרחבה של מפעלים מאזור המרכז לאזור פיתוח א'.
 3. תוכניות הרחבה מפעלים בחברות שלא קיבלו כל סיוע בעבר במסלול מענקים.
 4. מפעלים המבצעים תוכנית הרחבה גם אם קיבלו סיוע בעבר.
 5. מבני תעשייה להשכרה (בעדיפות נמוכה).
 6. תוספות השקעה לתוכניות הרחבה שאושרו בעבר (בעדיפות נמוכה).

אמות מידה לקבלת המענק

כל אחת מן הבקשות המוגשות נבחנת ומקבלת ניקוד לפי אמות-המידה המתפרסמות באתר ומעודכנות מעת לעת. ואלה אמות-המידה:
 1. מיקום גיאוגרפי של המפעל (ניקוד 20%).
 2. עלות שכר לעובדים (ניקוד 10%).
 3. סיווג סוציו-אקונומי של הישוב (ניקוד 20%).
 4. יציבות פיננסית ויכולת מוכחת (ניקוד 10%).
 5. היקף השקעה לעובד (ניקוד 10%).
 6. הגדלת פריון (ניקוד 10%).*
 7. חדשנות טכנולוגית (20%).**
 8. ניקוד שלילי לחברות שתוכניות קודמות שלהן במסלול מענקים בוטלו (ניקוד 5%).
 
* הגדרת פריון
עלות שכר כוללת שנתית של המפעל בתוספת רווח לפני מס, בשנת תפוקה מלאה, מחולק במספר המשרות המלאות בממוצע שנתי אשר הועסקו במפעל באותה השנה.
הגדלת פריון - תינתן עדיפות למפעל אשר מתחייב כי שיעור הפריון לעובד בשנת תפוקה מלאה ביחס לפריון לעובד בשנת הבסיס יעלה בשיעור של 15% לפחות.
 
** אמות-מידה לחדשנות
לכל אחד מרכיבי אמת-מידה זו יינתן ציון מרבי של 2.5 נקודות.
להלן 8 הרכיבים שהוצעו ע"י המדען הראשי:
 • תוספת המחזור/השקעה במו"פ
 • ההשקעה במו"פ/ההשקעה הכוללת
 • רכישת טכנולוגיות
 • מספר פטנטים/סימני מסחר שהתכנית מתבססת עליהם
 • הערכת החדשנות הטכנולוגית
 • הערכת החדשנות הפונקציונאלית/תהליכית
 • הערכת הפערים הטכנולוגיים ויכולת סגירתם
 • הערכת תוכנית העבודה לפיתוח

שיעור המענק

היה ואושרה בקשת הסיוע לחברה, תקבל זו כתב אישור, הכולל תנאים לקבלת המענק בכפוף לעמידה בתנאי הסף וביעדי התוכנית כפי שהוצגו בתוכנית העסקית כולה.
 
כתב אישור זה מקנה לחברה אפשרות לשחרור מענק בשיעור של 65% מכלל המענק המאושר, באופן שוטף ולאחר בקרה וביקורת של תהליך הביצוע.
יתרת המענק תשולם לאחר הגשת דו"ח הביצוע הסופי ובדיקתו המקצועית המלאה, המאשרת כי החברה עמדה באופן מלא בתנאי הסף וביעדי התוכנית המאושרת.

המלצה

​על מנהלי החברות ומנהלי הכספים ללמוד את הנוהלים והקרטריונים וכן את כללי הבקרה והביקורת לצורך עדכון שינוי התוכניות ולעיין היטב בכתב האישור, המהווה מעין חוזה בין החברה והרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.


אם וכאשר יש סוגיות שאינן ברורות, מומלץ לפנות לרשות לצורך קבלת הבהרות מקצועיות.

בקרה וביקורת

​קיימת שורה של כלים, אשר מבטיחים בקרה וביקורת מקצועיות וקפדניות, תוך כדי עבודה בשקיפות ופרסום החלטות לידיעת גורמי המקצוע והציבור הרחב.
 • נוהלי הבקרה והביקורת מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות וזמינים לשימושם של מקבלי הסיוע.
 • החברות אשר קיבלו כתב אישור מתבקשות להגיש דו"חות שנתיים, המתארים את הנעשה בתוכנית המאושרת.
  שינויים, עדכונים והתאמות אפשר להגיש על-פי הנהלים ובאופן מקצועי על-ידי החברות עצמן, עם חתימת מורשי חתימה שלהן.
 • ביצוע תשלומי המענקים בגין התוכנית המאושרת בכתב אישור יתבצע אחרי הגשת דו"ח ובדיקה וביקורת של הגוף המלווה, הכולל רואה חשבון, כלכלנים ומהנדסים.
  הרשות תפעיל מעת לעת בדיקות נוספות של רואה חשבון, כלכלנים ומהנדסים לצורך בקרה אחר התקדמות התוכנית.
 • עם סיום ביצוע התוכנית יוגש דו"ח ביצוע סופי, אשר ייבדק בהתאם לנוהל דו"ח ביצוע סופי (דב"ס). תתקיים ביקורת הנוגעת לפעילותו של המפעל, לרבות הימצאות הציוד הכלול בכתב האישור והפעלתו בהתאם לתכנית המאושרת.
 • לאחר אישור ביצוע סופי וקביעת שנת הפעלת התוכנית, מחויבת החברה להמשיך ולהפעיל את התוכנית לפחות 7 שנים משנת ההפעלה שנקבעה.
 • במהלך תקופה זו, יתבצעו ביקורות במפעל לבדיקת מצאי הציוד והפעלתו עד לתום 7 שנות הפעלה. לאחר הפעלת הציוד ועמידה בתנאי האישור, בתקופה הנדרשת לעיל, יהיה רשאי המפעל להגיש בקשה להסרת השעיבוד לטובת המדינה, שתיבחן על ידי הרשות.

 תרשים זרימה של תהליך הגשת הבקשה

הטבות נוספות לזכאים במסלול

הזכאים במסלול זה, יכולים לקבל הטבות גם במסגרת המסלולים הבאים:

 • "כסף חכם" -  מסלול משלים, בו "מפעל מאושר" במסלול מענקים, יזכה לתנאים מקלים בכל הקשור לתכניות הסיוע של סחר חוץ ולהסתייעות במערך הנספחים המסחריים. למידע נוסף, היכנסו לאתר סחר חוץ.
 • סיוע וקבלת מימון על ידי חברת אשרא (החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ).
 • הטבות מס למפעל מועדף - ​מסלול  זה מופעל על-ידי רשות המסים. "מפעל מאושר" במסלול מענקים, יהיה זכאי למעמד "מפעל מועדף", בתנאי שהוא גם מייצא 25% מכלל מחזור מכירותיו. ככזה, הוא זכאי למס חברות מופחת לפי שיעורים שנקבעו על-ידי הממשלה, וגם בשיעור מס מופחת על הדיווידנדים הנמשכים ממנו.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות