מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 מסלול מענקים

 
 
החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט - 1959 (להלן - "החוק") מעודד, באמצעות מתן מענקים, ביצוע השקעות בציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בכלל, ובלבד שהם נבנים או נרכשים במסגרת תוכנית ההשקעות שאושרה על-ידי מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

תנאי סף - להגשת בקשה לאישור תכנית השקעה

על התאגיד לעמוד בשלושת תנאי הסף הקבועים בחוק לעידוד השקעות הון:
 1. מפעל תעשייתי כהגדרתו בסעיף 51 לחוק.
 2. מיקום המפעל באזור פיתוח א' בהתאם לרשימת היישובים הכלולים בתוספת השנייה לחוק.
 3. מפעל המוגדר כ-"בר-תחרות", המייצא לחו"ל בהתאם לתנאים המפורטים בחוק. מפעל שעיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לא יידרש לבצע יצוא ויעמוד בתנאי הסף של מפעל בר-תחרות.

 

דגשים נוספים להגשת בקשה במסלול מענקים:

 • למגיש הבקשה לא קיימת תכנית פעילה (מבוקשת/מאושרת שטרם הסתיים בה הטיפול) במסלול תעסוקה (למעט מפעלים המעסיקים בעלי מוגבלויות) ו/או במסלול מענקים.
 • בגין תכניות השקעה הכוללות השקעות במבנים בבעלות, תידרש הסדרת כל נושא הבעלות והחכירה בקרקע ו/או קבלת אישור הקצאת קרקע.
 • הענפים שאינם כלולים במסגרת החוק הם ענפי השירותים למיניהם, חקלאות (כולל בתי קירור), מחצבים, נפט ותוצריו.
 • במסגרת בחינת הבקשה, נבחנת האיתנות הפיננסית של החברה המבקשת, ובכללה גם סוגיית ההון העצמי של החברה.
 • הבקשות יידונו במנהלה לאחר השלמת כל הפרטים הנדרשים לדיון וכן על-פי הכללים להקצאת התקציב.

תהליך הבקשה

תאגיד המעוניין להגיש בקשה במסלול מענקים - השקעות הון, יגיש תכנית עסקית במערכת המקוונת- מערכת "קלכלית" באמצעות הגשת טופס התחברות.
 
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום דמי טיפול ביחס להיקף ההשקעה המבוקשת.
 
לאחר הגשת התוכנית העסקית יתבצעו בדיקות מקצועיות על פי הכללים הנהוגים.

שיעור המענק

 שיעור המענק הינו 20% מסך ההשקעות המאושרות הכלולות בתכנית המאושרת.
 
בנוסף לשיעור המענק כאמור, בעת סיום תכנית ההשקעות והוצאת אישור ביצוע סופי לתכנית, תיבחן זכאות לתוספת מענק בשיעור של עד 10% מההשקעה המזכה במענק בתכנית, עבור מפעלים הממוקמים בנגב, בשדרות וביישובי עוטף עזה ולמפעלים ברשויות מקומיות ובאזורי תעשייה במחוז הצפון המסווגים לאשכול פריפריאליות 1 עד 4 (לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), הכל בהתאם ל"נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב, בשדרות, ביישובי עוטף עזה ובצפון באשכול פריפריאלי 1-4".

שיעור המענק

היה ואושרה בקשת הסיוע לחברה, תקבל זו כתב אישור, הכולל תנאים לקבלת המענק בכפוף לעמידה בתנאי הסף וביעדי התוכנית כפי שהוצגו בתוכנית העסקית כולה.
 
כתב אישור זה מקנה לחברה אפשרות לשחרור מענק בשיעור של 65% מכלל המענק המאושר, באופן שוטף ולאחר בקרה וביקורת של תהליך הביצוע.
יתרת המענק תשולם לאחר הגשת דו"ח הביצוע הסופי ובדיקתו המקצועית המלאה, המאשרת כי החברה עמדה באופן מלא בתנאי הסף וביעדי התוכנית המאושרת.

זקוקים לסיוע וליווי?

​אנו מציעים לך סיוע וליווי בהגשת הבקשה ללא כל עלות כספית נוספת:

 • ליווי טכני – בהגשת התכנית העסקית: חברת ענבל – 03-9778065
 • ליווי מקצועי – בהגשת התכנית העסקית: אמנון רפפורט – חברת פלניום בע"מ

054-2406551

בקרה וביקורת

קיימת שורה של כלים, אשר מבטיחים בקרה וביקורת מקצועיות וקפדניות, תוך כדי עבודה בשקיפות ופרסום החלטות לידיעת גורמי המקצוע והציבור הרחב.

 • נוהלי הבקרה והביקורת מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות וזמינים לשימושם של מקבלי הסיוע.
 • החברות אשר קיבלו כתב אישור מתבקשות להגיש דו"חות דיווח שנתיים, המתארים את הנעשה בתוכנית המאושרת. שינויים, עדכונים והתאמות אפשר להגיש על-פי הנהלים ובאופן מקצועי על-ידי החברות עצמן, עם חתימת מורשי חתימה שלהן.
 • ביצוע תשלומי המענקים בגין התוכנית המאושרת בכתב אישור יתבצע אחרי הגשת דו"ח ובדיקה וביקורת של הגוף המלווה, הכולל רואה חשבון, כלכלנים ומהנדסים.
 • הרשות תפעיל מעת לעת בדיקות נוספות של רואה חשבון, כלכלנים ומהנדסים לצורך בקרה אחר התקדמות התוכנית.
 • עם סיום ביצוע התוכנית יוגש דו"ח ביצוע סופי, אשר ייבדק בהתאם לנוהל דו"ח ביצוע סופי (דב"ס). תתקיים ביקורת הנוגעת לפעילותו של המפעל, לרבות הימצאות הציוד הכלול בכתב האישור במפעל התאגיד בעל כתב האישור והפעלתו בהתאם לתכנית המאושרת.
 • לאחר אישור ביצוע סופי וקביעת שנת הפעלת התוכנית, מחוייב התאגיד להמשיך ולהפעיל את התוכנית לפחות 7 שנים משנת ההפעלה שנקבעה.
 • במהלך תקופה זו, יתבצעו ביקורות במפעל לבדיקת מצאי הציוד והפעלתו עד לתום 7 שנות הפעלה. לאחר הפעלת הציוד ועמידה בתנאי האישור, בתקופה הנדרשת לעיל, יהיה רשאי המפעל להגיש בקשה להסרת השיעבוד לטובת המדינה, שתיבחן על ידי הרשות.

הטבות נוספות לזכאים במסלול

הזכאים במסלול זה, יכולים לקבל הטבות גם במסגרת המסלולים הבאים:
 • "כסף חכם" -  מסלול משלים, בו "מפעל מאושר" במסלול מענקים, יזכה לתנאים מקלים בכל הקשור לתכניות הסיוע של סחר חוץ ולהסתייעות במערך הנספחים המסחריים. למידע נוסף, היכנסו לאתר סחר חוץ.
 • סיוע וקבלת מימון על ידי חברת אשרא (החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ).
 • הטבות מס למפעל מועדף - ​מסלול  זה מופעל על-ידי רשות המסים. "מפעל מאושר" במסלול מענקים, יהיה זכאי למעמד "מפעל מועדף", בתנאי שהוא גם מייצא 25% מכלל מחזור מכירותיו. ככזה, הוא זכאי למס חברות מופחת לפי שיעורים שנקבעו על-ידי הממשלה, וגם בשיעור מס מופחת על הדיווידנדים הנמשכים ממנו.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות