מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

 
 
הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון מעניק הטבות על הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים.

תנאים לקבלת ההטבה

תנאים להטבות מס:
 • מי שבונה בניין שלפחות מחציתו מיועדת להשכרה למגורים.
 • הדירות להשכרה מושכרות לפחות במשך 5 שנים מתוך 7 השנים הראשונות.
 • עמידה במגבלות דמי השכירות של נוהל השכרה למגורים מיום 22/04/2013.
 • נוהל השכרה למגורים מגדיר את גובה דמי השכירות שעליו יינתנו ההטבות, העומד על 6,200 ₪ בממוצע חודשי, המחושב לפי סך דמי השכירות של כל הדירות בבניין, כולל אלה שלא מקבלות הטבה. לגבי דירות שדמי השכירות בהן הם בין 6,201 ₪ ל-8,000 ₪ תינתן ההטבה על סך של 6,200 ₪ בלבד. לגבי דירות שבהן גובה דמי השכירות הוא יותר מ-8,000 ₪ לא תינתן הטבת מס.
 • מגבלות אלו בנושא דמי השכירות אינן חלות על אזור פיתוח א'.
 • הטבות מס במסלול זה לא תאושרנה עבור מקבצי דיור למעט בניית מעונות לסטודנטים. מעונות לסטודנטים הם מבנים אשר ישמשו כמעונות, הכוללים דירות מרוהטות להשכרה ויכללו שירותים שונים. דמי השכירות לחדר (לרבות מתן השירותים הנ"ל) לא יעלו על 1,500 ₪ לחודש, ושטח החדר (עד 2 מיטות) לא יפחת מ-24 מ"ר ללא שטחים ציבוריים.
 • כל סכומי השכירות שבנוהל, לרבות מעונות לסטודנטים, יוצמדו לעליית "המחירים הממוצעים של שכר דירה חופשי" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדד ידוע) ויעודכנו אחת לשנה. הבסיס לעדכון יהיה 31/12/2012, והעדכון הראשון יהיה בתחילת שנת 2014.

שיעור ההטבה

​מסלול זה מעניק את ההטבות האלה:
 • פחת מואץ בגובה 20% לשנה;
 • שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה לחברה יהיה 11%;
 • שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה ליחיד יהיה 20%;
 • שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה לחברת משקיעי חוץ יהיה 18%, או השיעורים הקבועים בסעיף 47 (א)1 לפקודת המסים, לפי הנמוך מבניהם.

תהליך הגשת הבקשה- תרשים זרימה

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות