מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 

 חקיקה| הרשות להשקעות

 
 
 
 
 
שםמטהסוג החיקוקמטה
çå÷ ìòéãåã äù÷òåú äåï, úùé"è-1959çå÷
öå ìòéãåã äù÷òåú äåï (÷áéòú ôòéìåú ééöåøéú), úùñ"ç-2008öååéí
öå ìòéãåã äù÷òåú äåï (÷áéòú úçåîé àæåøéí îéåçãéí ìòðéï îôòìé úééøåú), úùñ"æ-2007öååéí
צו עידוד השקעות הון (קביעת הגבלה לסכום מענק השקעה למפעל להשכרת ציוד), תשמ"א-1981צווים
ú÷ðåú ìòéãåã äù÷òåú äåï (äôçúú îçæåø áñéñ), úùñ"æ-2007ú÷ðåú
ú÷ðåú ìòéãåã äù÷òåú äåï (äúðééú àéùåøéí - ùëø îéðéîåí), úùò"à-2011ú÷ðåú
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים בדבר שינוי שיעור ההצמדה לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חלק מאושר במפעל מעורב), תשנ"ח-1997תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק יצוא), תשל"ח-1978תקנות
ú÷ðåú ìòéãåã äù÷òåú äåï (îòð÷ äéùáåï), úùî"ã-1984ú÷ðåú
ú÷ðåú ìòéãåã äù÷òåú äåï (îúï ôèåø îúùìåí àâøú äéúø áðéä ìáðéðéí ìäùëøä), úùì"à-1971ú÷ðåú
ú÷ðåú ìòéãåã äù÷òåú äåï (ðëñéí ùåèôéí åäúçééáåéåú ùåèôåú), úùì"ç-1977ú÷ðåú
תקנות לעידוד השקעות הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל"ב-1972תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"א-1961תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"ב-1962תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל"ב-1971תקנות
 
12
הבא לעמוד אחרון