תעשייה

 
     
 

 חלוקת מכסות ליבוא מזון בפטור ממכס או במכס מופחת

 
 
שירות זה מאפשר ליבואנים להגיש בקשה לרישיון לייבוא מזון בפטור ממכס או מכס מופחת.
לישראל הסכמי אזור סחר חופשי בילטרליים עם מדינות שונות, במסגרתם הוסרו המכסים על הסחר בסחורות. על מוצרי מזון וחקלאות עדיין מוטל מכס, אולם במסגרת מכסה שנתית המפורטת בהסכמים הבילטרליים עם כל מדינה, ניתן לייבא חלק ממוצרי מזון וחקלאות הטובין בפטור ממכס או במכס בשיעור מופחת. האפשרות לייבא במסגרת מכסה בפטור ממכס או במכס מופחת טעונה קבלת רישיון.

פירוט על השירות

לאחר חגי תשרי, בחודש אוקטובר משרד הכלכלה מיידע את הציבור על חלוקת רישיונות היבוא במכסות פטורות ממכס או מופחתות מכס באמצעות פרסום בשני עיתונים יומיים, כמו גם באתר האינטרנט.
 
 
ההודעה מפנה את היבואנים לאתר המשרד, בו נמצא כל המידע הרלוונטי. מידע זה כולל את פרטי המכס של הטובין הזכאים לפטור או להנחה ממכס במסגרת המכסות, תיאור הטובין והכמויות המחולקות לפי ארצות יבוא, ואמות מידה לזכאות לרישיון.
שימו לב, רשימת המכסות המיועדות לחלוקה כוללת שתי טבלאות:

טבלה 1- מכסות ליבוא מוצרי מזון (מכסות המפורטות גם בנספחים 2,3 להוראת המנכ"ל) -ניתן להגיש בקשה למכסות אלו פעמיים במהלך השנה אחרי חודשי תשרי ובמחצית השנייה של חודש יוני ויש לעקוב אחר פרסומי המכסות באתר משרד הכלכלה.
 
המשרד מפרסם הודעה נוספת המזמינה יבואנים להגיש בקשות לכמויות שלא נוצלו במהלך המחצית השנייה של חודש יוני. חלוקת רישיונות היבוא לזוכים במהלך חודש יולי. רישיונות אלו תקפים עד לתום אותה שנה. 
 
  • רישיונות היבוא הניתנים על ידי משרד הכלכלה למכסות המפורטות בנספח 2  של הוראת המנכ"ל, תקפים מ- 1 בינואר ועד ל-31 בדצמבר באותה שנה.
  • רישיונות היבוא הניתנים למכסות המפורטות נספח 3 של הוראת המנכ"ל תקפים מה-1 בינואר ועד ה 31 במאי באותה שנה.
 
 
טבלה 2- מכסות מסוג "כל הקודם זוכה" - חלוקה ראשונה מתבצעת על ידי הוועדה בהתאם לדף השירות. במידה וקיימת יתרה, יבואנים יכולים להגיש בקשה למכסה לאורך כל השנה עד גמר המכסה. טבלת המכסות מתעדכנת אחת לרבעון- יש לעקוב אחר פרסומי המכסות באתר משרד הכלכלה. תוקף רישיון שהונפק בשיטת "כל הקודם זוכה", יהיו לשלושה חודשים מיום הנפקתו.
 
 
בהוראת מנכ"ל 2.7- חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת, ניתן למצוא פירוט אודות: אמות מידה לחלוקת המכסות, שיטת חלוקת המכסות לייבוא מזון, מועדי חלוקת המכסות, רישיון היבוא, תוקפו והארכת תוקף, הוועדה לחלוקת מכסות, תנאי סף ועוד.
 
  • אנא קראו בעיון את הוראת המנכ"ל לפני הגשת הבקשה.

הגשת הבקשה

ליבואנים כשלושה שבועות להגיש את הבקשה מרגע פרסום ההודעה. לתשומת לבכם:
  • הגישו את הבקשה לרישיון יבוא על גבי טופס מקוון בלבד.
  • בקשות שיוגשו באמצעות הפקס או בדואר או בדואר אלקטרוני או כל אמצעי אחר למעט הטופס המקוון, לא יתקבלו.
  • כל יבואן רשאי להגיש בקשה  אחת בלבד למכסה, כלומר הגשת בקשה אחת בלבד בה יפרט את מספר פרטי המכס המבקש לייבא, מתוך המכסה.
  • יש למלא הכמויות המבוקשות ביחידת מידה של ק"ג ולא ביחידות מידה של טון. 

מה לצרף לבקשה?

​ יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיפים 12 ו13 בהוראת מנכ"ל 2.7 .

רשימת הזוכים

רשימת הזוכים ברישיונות לייבא במכסות פטורות או מופחתות מכס מפורסמת על ידי הוועדה בפרסום נפרד באתר האינטרנט.

הערות

  • המידע בדף זה מתייחס למכסות יבוא מנדטוריות (מכסות קבועות מכוח הסכמים של מדינת ישראל). בנוסף למכסות אלו, במהלך השנה מתפרסמות גם מכסות וולונטריות (שנקבעות לפי צורך כמו מחסור, שנת שמיטה, פסח וכדומה). בהודעת הפרסום על מכסות אלו מפורט כל המידע הרלוונטי להגשת הבקשה.
  • חלוקת מכסות ליבוא מוצרי מזון מעובדים מנוהלת על ידי משרד הכלכלה בעוד חלוקת מכסות ליבוא מוצרים טריים מנוהלת על ידי משרד החקלאות. למידע נוסף על רישיונות יבוא הניתנים על ידי משרד החקלאות, ניתן לפנות למרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות.

יצירת קשר

​פאני דוויק-הכהן,

טלפון: 02-6662399

מייל: FanyD@Economy.gov.il

​"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי".

 

 

 

 

עודכן לאחרונה בתאריך: 28/09/2016 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

הנחיות, נהלים והוראות