OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 סביבה

 
 
 

מיזמים יאמצו את העקרונות הבאים לשמירה על הסביבה, על בריאות הציבור ועל הבטיחות

עקרונות אלה מתבססים על השאיפה שמיזמים יפעלו מראש למניעת נזקים סביבתיים מהותיים ובלתי הפיכים כתוצאה מפעילותם.
מיזמים יאמצו את העקרונות הבאים לשמירה על הסביבה, על בריאות הציבור ועל הבטיחות, תוך התחשבות במסגרת הדין והמדיניות הקיימת במדינת הפעילות וכן בהסכמים בינלאומיים לשמירה על הסביבה ופיתוח בר קיימא:
 
 
  • הקמת מערכת ניהול סביבתית (קרי, מחויבות לגישה שיטתית, עקבית ומתמשכת לניטור הביצועים הסביבתיים, תוך איסוף מידע והערכתו לאור יעדים מדידים שנקבעו);
  • גילוי נאות לעובדים ולציבור הרחב של השפעות על הסביבה, הבריאות והבטיחות – בהתחשב בעלויות, חיסיון עסקי והגנה על זכויות קניין רוחני;
  • הידברות עם הקהילות המושפעות במישרין;
  • הערכת הסיכונים הצפויים והכללתם בתהליך קבלת ההחלטות;
  • במצבים של סיכון מהותי לסביבה, בהתחשב בבריאות ובטיחות, לא לנצל העדר וודאות מדעים מלאה כסיבה לדחות נקיטת אמצעים סבירים, במונחי עלות-תועלת, למניעה או מזעור של הנזק.
  • קיום תוכנית לשעת חירום, למקרים של תאונות למשל, למניעה, מזעור ושליטה בנזק משמעותי לסביבה או בריאות כתוצאה מפעילות המיזם, וכן דיווח לגורמים המוסמכים.
  • שאיפה מתמדת לשיפור בביצועים הסביבתיים (למשל להפחתת פליטות גזי חממה) וככל שרלוונטי – גם לאורך שרשרת האספקה, תוך אימוץ טכנולוגיות מתקדמות והעלאת מודעות בקרב לקוחות.
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו