כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב)

 
 
הוראת מנכל
14/06/2017 00:00
14/06/2017 00:00
מינהל סחר חוץ
 
5.12

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

1. כללי

1.1 ​​תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) היא תכנית שמטרתה לסייע לעסקים המתחילים לשווק לחו"ל לייצא שירותים ו/או מוצרים תוך מתן מענה לסוגיות הייחודיות לעסקים מסוג זה.
1.2 הסיוע בהוצאות הכספיות הכרוכות בקידום השיווק והמכירות בשוק הבינלאומי נתמך בליווי של מערך הנספחים המסחריים של מינהל סחר חוץ, לאורך כל תקופת התכנית.
1.3 הסיוע ניתן על בסיס הקצאה תחרותית.

2. עיקרי ההוראה

מי רשאי להגיש בקשה לסיוע:

תאגיד אשר התאגד בישראל ומרכז פעילותו בישראל, המתחיל לשווק לחו"ל שירותים ו/או מוצרים
בכדי להגדיל את היקף המכירות שלו.

 

סוג המקצה:

מקצה לכלל העסקים

 

שוק היעד:

שוק גיאוגרפי, שאינו מדינת ישראל

 

צורת ההתאגדות של העסק:

חברה בע"מ, עמותה ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותה העסקית כלכלית או שותפות רשומה.

 

תמהיל היקף היצוא השנתי הישיר של העסק ומחזור המכירות של העסק או לחלופין היקף גיוס ההון של העסק:
 
​אופציה 1 ​אופציה 2
היקף היצוא
השנתי הישיר
של העסק​
היקף הייצוא השנתי הישיר של העסק בכל אחת משתי השנים הקלנדריות הקודמות למועד הגשת הבקשה הינו עד 250,000 דולר ארה"ב.​ היקף הייצוא השנתי הישיר של העסק בכל אחת משתי השנים הקלנדריות הקודמות למועד הגשת הבקשה הינו עד 250,000 דולר ארה"ב.​
היקף המכירות
של העסק או
היקף גיוס ההון
של העסק​
מחזור המכירות של העסק בשנה
הקלנדרית שקדמה למועד הגשת
הבקשה לא קטן מ-500,000 ש"ח ולא
גדול מ - 50,000,000 ש"ח​
העסק גייס הון בהיקף של 2,000,000 ש"ח ומעלה בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו להגשת הבקשה ובלבד שמחזור המכירות של העסק בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, קטן מ-500,000 ש"ח​
תקרת התוכנית
התקציבית
לביצוע תכנית
הפעולה​
400 אלף ש"ח​ 400 אלף ש"ח​
משך הסיוע​ 24 חודשים​ ​24 חודשים
​שיעור הסיוע​ 50% מסך תכנית הפעולה המאושרת
(אלא אם צויין אחרת).​
%50 מסך תכנית הפעולה המאושרת (אלא אם צויין אחרת).​
תקרת הסיוע​ 200 אלף ש"ח​ ​200 אלף ש"ח
 

ההוצאות המוכרות:

הסיוע יינתן עבור הוצאות בדבר יעוץ והקמת מערכי שיווק; התמחות בשוק היעד; פרסום ושיווק מקוון; תערוות, הדגמות והתאמות; טיסות; תקינה; ייעוץ משפטי וביטוח.

 

היחס בין תכנית של"ב לתכנית כסף חכם:

עסק המגיש בקשה לתכנית של"ב אינו עומד באחת החלופות הקבועות בסעיף 5.3 להוראת מנכ"ל 5.10 :"תכנית כסף חכם".

 

3. פרטי התקשרות עם מינהל סחר חוץ עבור תכנית של"ב

שם איש הקשר: חני אלקובי, מרכזת תכנית של"ב

טלפון: 02-6662665

דואר אלקטרוני: shalav@economy.gov.il

כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה