עדיפות ליצרנים ישראליים במכרזים ממשלתיים

 
 
יצרנים ישראליים?
 
מעוניינים לקבל יתרון במכרזים ממשלתיים?
 
מטה כחול לבן במשרד הכלכלה מסייע ביישום תקנות העדפת תוצרת הארץ לפי חוק חובת המכרזים, על פיהן במכרזים לרכישת טובין של משרדי הממשלה ויחידות הסמך תינתן עדיפות  בחישוב מרכיב המחיר בהצעה למכרז, של עד 15%, למציע תוצרת הארץ הזכאי להטבה זו.
 
* כל העדפה תינתן בהתאם לאמור בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 ובתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה - 1995, לרבות החריגים שצוינו בהם, וככל שעדיפות כזו אינה סותרת התחייבות של המדינה באמנות בינ"ל.
 

מהי הצעה של טובין מתוצרת הארץ?

הצעה לרכישת טובין שיוצרו בישראל בידי יצרן שהוא אזרח ישראל, תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל  ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.
בעת הגשת הצעת המכרז, על היצרן/נית לצרף אישור רואה חשבון על כך שהטובין המוצעים עומדים בדרישות תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995, ובדבר שיעור המרכיב הישראלי בהצעה. 
 

מתי ניתנת העדפה?

ההעדפה תלויה בזהות הגוף המזמין:

  1. הצעה הכוללת טובין מתוצרת הארץ תזכה להעדפה במכרזי משרדי הממשלה, באם מחירה המוצע אינו עולה על 15% ממחיר הצעת טובין מיובאים.
  2. בהתקשרויות עם חברות ממשלתיות או עם יחידות סמך ממשלתיות, אשר מייצאות 30% לפחות מתוצרתן, תינתן ההעדפה כאמור במקרה של עד 10% מעל המחיר המוצע של טובין מיובאים.
     
ההעדפה ניתנת רק בהתייחס לאמת המידה של המחיר במכרז ותשוקלל  עם מרכיבי האיכות לציון המשוקלל והסופי של ההצעה. הציון הסופי והמשוקלל, הכולל מרכיבים נוספים מעבר למחיר, הוא הקובע בבחירת המציע/ה. 
 

מה משמעות ההעדפה?

מציע/ה טובין מתוצרת הארץ, בהצעה שגבוהה מזו של ספק חוץ, זכאי ל:

  1. שקלול מחדש של הצעת המחיר שלו (קרי, הצעתו תחולק ב- 1.15 או ב-1.10 לפי העניין).
  2. אם לאחר השקלול מחדש תהיה ההצעה זהה או גבוהה מזו של ספק חוץ  - תינתן הזדמנות להשוות את ההצעה לזו של ספק המציע תוצרת מחו"ל.
  3. אם לא יסכים המציע/ה להשוות את הצעת המחיר לזו של ספק המציע תוצרת מחו"ל - תיבדק אפשרות זו עם מציעים אחרים שהציעו טובין מתוצרת הארץ, לפי גובה התוצאה המשוקללת שלהם. מי שההצעה המשוקללת שלו תהיה הגבוהה ביותר - יזכה במכרז. 

 

​יודגש כי במכרזים מסוימים לא תינתן העדפה ליצרנים ישראלים, בשל התחייבויות בינלאומית של המדינה (כגון אמנות והסכמים בינ"ל), או שתינתן העדפה רק כלפי חלק מהמציעים הזרים, אשר עם המדינות שלהם לא נחתם הסכם האוסר מתן העדפה זו. 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו