Background Image
Next Page  3 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 28 Previous Page
Page Background

3

מדריך לקבלן תשומות בנייה

שלום רב,

ענף הבנייה מהווה %5.5 מהתוצר המקומי הגולמי בישראל. החשיבות של הענף היא מעבר לשיעור המשמעותי שהוא

תופס בעוגתהתוצר הישראלי. ענף הבנייהמשפיע על כלל ענפי המשק ושימושי התוצר: החל מהבנייההפרטית למגורים,

דרך בנייה למגזר העסקי - משרדים, מפעלים, מרכזי מסחר ועוד, ועד לבנייה ואחזקה של תשתיות ומבנים ציבוריים.

איכות הבנייה והרמה המקצועיתשל המוצרים בהם משתמשים קבלי הבנייה ניכרת בכל תחום בחיינו. לא ניתן להתעלם

מרמת המוצרים בהם משתמשים הקבלנים. המוצרים וחומרי הגלם לבנייה נותרים בידי הלקוחות שנים רבות לאחר

תום עבודות הבנייה. האריחים החיצוניים בבתי המגורים, מערכות המיזוג בבתי החולים, הדלתות בבנייני המשרדים

ומערכות האינסטלציה במפעלים ועוד אלפי מוצרי בנייה שונים, כולם ללא יוצא מן הכלל, חייבים לעמוד בסטנדרטים

של בטיחות ואיכות, וכן לעמוד באמות מידה כלכליות ולהציע פתרונות חסכוניים לקבלנים ולקוחותיהם.

בקטלוג זה נעשתה עבודה מקיפה של מיפוי מוצרי הבנייה המיוצרים בישראל. במהלך העבודה על הקטלוג שמחנו

לתקף את העובדה כי בישראל קיימות מאות חברות העוסקות בייצור מוצרים לענף הבנייה. המוצרים כחול לבן עומדים

בסטנדרטים הגבוהים ביותר. הטכנולוגיה הישראלית והחדשנות בולטת לא רק בענף ההיי-טק, אלא גם בענף הבנייה,

כאשר מוצרים רבים הינם תוצר השקעה במחקר ופיתוח ושיפור מתמיד באיכות המוצר הישראלי.

בימים בהם יוקר המחייה בענף הדיור מעסיק את הממשלה ביתר שאת, ראוי להדגיש כי החדשנות הישראלית בתחום

הבנייה והיתרון האיכותי של המוצרים אינם גורם מפריע למטרה ראויה זו, אלא נהפוך הוא – המוצרים הישראלים יכולים

להיות תחרותיים בשוק, ואף במקרים רבים להוביל לחיסכון בטווח הארוך, למשל בתחום של מוצרים לבנייה ירוקה.

משרד הכלכלה שמח לתמוך ביצור מוצרי בניה כחול לבן במספר כלי פעולה; תמיכה במחקר ופיתוח במסגרת קרנות

המדען הראשי ובכלל זאתתכניתהתעשייה המסורתיתשהוא מפעיל; תמיכה בהשקעותהון במסגרתמרכז ההשקעות;

הקצאת קרקע באמצעות מינהל אזורי תעשייה, תמיכה בתעסוקה והכשרת עובדים במסגרת מסלולי התעסוקה במרכז

ההשקעות ופעילות האגף להכשרה מקצועית. כלים ייעודיים לעסקים מוצעים ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

וכלי סיוע לקידום היצוא בחו"ל מוצעים ע"י מינהל סחר חוץ ומערך הנספחים המסחריים.

ציבור הקבלנים יכול ליהנות מפירות ההצלחות של תעשיית מוצרי הבנייה בישראל. קבלנים רבים מבקשים לקנות

מוצרים כחול לבן ולצד קבלת מוצר איכותי, לתמוך בתעשייה הישראלית וליצור מקומות עבודה חדשים במשק. קטלוג

זה, שהוכן על ידי מטה כחול לבן ומנהל סביבה ופיתוח בר קיימא, נועד לעזור לקבלנים לאתר מוצרים כחול לבן ולחשוף

אותם למוצרים חדשים בשוק. אנו שמחים להגישו לטובת חיזוק שיתוף הפעולה בין ענף הבנייה לתעשייה הישראלית.

בברכה,

ינון אלרועי,

משנה למנכ"ל משרד הכלכלה

1.

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/chap-2.pdf