Background Image
Next Page  4 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 28 Previous Page
Page Background

4

סקירה מטה כחול לבן

רקע יעדים ופעילויות

מטה כחול לבן הוקם בהתאם להחלטת ממשלה 727 מתאריך 9002/8/03 בה נקבע כי יפעל להשגת יעדיה של

התכנית הממשלתית לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות של מוצרים כחול לבן, הן לטובת הגדלת התעסוקה והן

כאמצעי להעצמת הגאווה הלאומית במוצרים ישראלים. למימוש מטרה זו הוטל על שר התמ“ת לפעול בתיאום עם

לשכות התיאום של הארגונים הכלכליים ועם שר החינוך.

להשיג את

לפיכך, מטה כחול-לבן פועל בשיתוף ובתיאום עם התאחדות התעשיינים וההסתדרות החדשה, במטרה

לטובת הגדלת

יעדיה של התכנית הממשלתית לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות של מוצרים כחול לבן, הן

התעסוקה והן כאמצעי להגברת תחושת הגאווה הלאומית במוצרים הישראליים.

פעילות מטה כחול לבן, מתבצעת במקביל במספר מישורים מתוך כוונה להביא להעלאת המודעות ולשינוי מהותי

וארוך טווח בהתייחסות הציבור כולו לחשיבות התעשייה וקניית מוצרים מתוצרת מקומית:

כך שלציבור יהיה קל לזהותם, טיפול בתלונות

תו ”מיוצר בישראל“

מול עסקים ויצרנים - עידוד סימון המוצרים באמצעות

יצרנים על אפליה בעניין העדפת תוצרת הארץ במכרזים וקידום תיקוני חקיקה בתחום זה.

מול צרכנים - הגברת המודעות ועידוד רכישתמוצרים כחול לבן לציבור הרחב באמצעותקמפיינים באמצעי התקשורת,

באינטרנט וברשתות חברתיות ופעילויות קד“מ,

בקרב ילדים בני נוער וסטודנטים - באמצעות פעילויות מגוונות בבתי הספר החל מסדנאות וקורסי יזמות להכרות עם

התעשייה המקומית וחשיפה לתו ”מיוצר בישראל“ והמשך בפעילות אינטנסיבית בשיתוף עם משרד החינוך להחדרת

הנושא הערכי לתכניות הלימוד בבתי הספר.

http://www.buyisraeli.co.il/default.aspx

פעילות מטה כחול לבן מופיעה באתר

http://www.facebook.com/buyisraeli

באתר האינטרנט ובפייסבוק

תרומת כחול לבן לכלכלה הישראלית

רכישת מוצרים המיוצרים בישראל הנה בעלת חשיבות והשפעה רבה על הנעת המשק, התרומה לכלכלה, יצירת

ממחקר שנעשה עבור מטה כחול לבן עולה

תעסוקה וצמצום הפערים, וכמובן, משפיעה על תחושת הגאווה הלאומית.

מקומות עבודה חדשים לאורך זמן, ולכן

מייצרים 057,2

של יבוא, המוסבים לייצור מקומי –

מיליארד שקלים

כי כל

יש חשיבות רבה לשקיפות, למודעות ולכלים, אשר יכולים לסייע לצרכנים לזהות את המוצרים המיוצרים בישראל,

ולבחור בהם כאשר הקניה מתאימה לצרכן.

צרכנות נבונה, הלוקחת בחשבון, לצד העלות והאיכות, גם שיקולים של תרומה למשק, לתעסוקה ולצמיחת העסקים

הקטנים והבינוניים, שמירה על הסביבה, איכות ועוד, מהווה הבעת אמון, תמיכה וסולידריות חברתית של הצרכנים

במועסקים בתעשייה הישראלית.