Background Image
Next Page  5 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 28 Previous Page
Page Background

5

מדריך לקבלן תשומות בנייה

על פי סקר תפיסות ועמדות כלפי מוצרים כחול לבן, שנערך על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה עבור משרד הכלכלה, בינואר

3102 - %88 מהצרכנים בישראל מעדיפים לרכוש כחול לבן בהנחה שאיכות ומחירי מוצרים כחול לבן ותוצרת חוץ

הינם זהים. %24 יסכימו אף לשלם יותר עבור מוצר כחול לבן, כאשר מחירו יקר בעד %01 ממקבילו המיובא. %24 ציינו

רוכשים היום הרבה יותר מוצרים כחול לבן בהשוואה לאשתקד. עוד עולה מהסקר כי %16 מכירים את התו ”מיוצר

בישראל“ ולמעלה מ-%07 ציינו כי לקניית מוצרים כחול לבן תרומה לצמצום האבטלה ולשיפור הכלכלה.

על פי סקר נוסף שנערך בינואר 4102 עולה כי %57 מכירים ומזהים את תו ”מיוצר בישראל“. כמו כן תו מיוצר בישראל

הוא התו המזוהה ביותר ביחס לתווים חשובים אחרים.

פעילויות כחול לבן לעידוד יצרנים

מטה כחול לבן משקיע משאבים רבים כדי לעודד יצרנים מקומיים לסמן את מוצריהם ב“תו מיוצר בישראל“ ולסייע

לצרכן הישראלי ביצירת כלים ומודעות לזיהוי מוצרים תוצרת כחול לבן. נכון להיום, למעלה כ-0301 יצרנים כבר קיבלו

זכאות לסימון אלפי מוצרים באמצעות תו ”מיוצר בישראל“ וחלקם הגדול מפרסם את מוצריו בקטלוג המוצרים כחול

.

(www.buyisraeli.co.il

)

לבן

המטה פועל באופן מתמיד ומגבש יוזמות שיסייעו ליצרנים בעלי התו להציג את מוצריהם המסומנים, ברשת האינטרנט

אתר הדירה, המציגים מוצרי מזון לצד מוצרי

,zap, kama, Mysupermarket. zapmarket

ובאתרי סחר מובילים, כגון: אתר

, כגון מוצרים לבית.

Non food

הצריכה מתחום ה-

המטה פועל להגנת זכויות היצרנים במכרזים בהתאם לתקנה להעדפת תוצרת הארץ בחוק המכרזים, המאפשרת

ליצרן ישראלי לקבל העדפה ביחס ליבואנים, במכרזים הנערכים ע“י משרדי ממשלה ויחידות הסמך, ובלבד שאינו

נוגד הסכמים בינלאומיים.

www.madeinisrael.gov.il :

פרטים לגבי תו ”מיוצר בישראל“ והתנאים לקבלתו ניתן לראות באתר

www.madeinisrael.gov.il