Background Image
Next Page  6 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 28 Previous Page
Page Background

6

מדריך תשומות לבנייה כחול לבן

היתרונות ברכש מוצרים ושירותים מקומיים, "כחול לבן"

רכש מקומי מקנה יתרונות רבים לכלכלה המקומית ולסביבה, וננסה לסקור את חלקם בפרק זה. הכוונה כמובן היא

ההעדפה לעשות שימוש ולרכוש מוצרים ושירותים המיוצרים במדינת ישראל על פני אלו המיוצרים הרחק מכאן,

בחו"ל. מוטו המזוהה עם גישה זו הינו, "תחשוב גלובאלי, תפעל לוקאלי".

ישנה הנחה שהגדלת הביקוש למוצרי "כחול לבן", תחזק את היצרנים המקומיים, תגדיל את פעילותם הכלכלית,

תוסיף מקומות העבודה ותצמצם את ממדי האבטלה ההולכים וגדלים בעת האטה ומיתון ותטיב עם הסביבה. בכדי

להבין הנחה זו נמנה את האלמנטים השונים אשר קשורים בה:

עסקים מקומיים מעסיקים בצורה ישירה כח אדם מקומי ובכך מגדילים

הגדלת היקף התעסוקה במדינה ואיכותה:

את היקף התעסוקה בישראל. בנוסף להיקף המשרות, גם מניפת אפשרויות התעסוקה מתרחבת בזכות מדיניות

ההעדפה של עסקים מקומיים, המסייעת לעסקים ולעוסקים להתפרנס ממתן שירותים, ומעשירה את מגוון

אפשרויות התעסוקה המקומית.

קידום של רכש מקומי תוך דרישה שלא לפגוע בסטנדרטים, תורם לחדשנות ברמה המקומית,

איכות העסקים:

אשר לכשעצמה, תורמת לשיפור מיומנויות העובדים. כאשר עסק יודע כי יש לו סיכוי של ממש להיות ספק, הוא

ירצה להשקיע בחדשנות ופיתוח.

רכש מקומי מהווה עוגן איתן לפעילות העסקים המקומיים ולתעסוקת עובדיהם.

עידוד מצוינות עסקית מקומית:

רכש מעסק מקומי מבטיח “מחזור נוסף” לחלק מהכסף המושקע בכלכלה

תמרוץ שרשראות ספקים מקומיות:

המקומית. בנוסף, עסקים מקומיים משאירים יותר כסף בכלכלה המקומית ליבוא מוצרים – הן באמצעות קשרים

אנכיים )קשר בין ספק ליצרן במעלה שרשרת הייצור( והן אופקיים )קשר בין יצרנים של מוצרים משלימים( עם

יצרנים מקומיים.

בנוסף לכל התרומות הכלכליות למשק אשר נמנו כאן, יש את התרומות הבלתי מבוטלות לסביבה, אשר מהוות גורם

קריטי להעדפה של רכש מקומי.

תהליך השינוע ימי/יבשתי של יבוא סחורות ומטענים בין מדינות הינו גורם חשוב מבחינת רמת הזיהום ובזבוז המשאבים,

הן בהיבט המקומי והגלובלי של הליך השינוע והן בהיבט המקומי של ריכוז כלי השינוע )אוניות, משאיות( בנמלים. כך

שייצור מקומי משמעו פחות אנרגיה, פחות פליטות גזי חממה ופחות זיהום.

נקודה סביבתית וכלכלית חשובה לא פחות היאשתהליכי הייצור בחלק ממדינות היבוא לישראל אינם כפופים לרגולציה

סביבתית או שבמקרים מסוימים הרגולציה הסביבתית במדינות אלו אינה הדוקה כפי שהיא בישראל. על כל כן העדפת

יבוא על פני ייצור מקומי תוביל לפגיעה עודפת בסביבה. כתוצאה מכך גם, עלויות הייצור במדינות אלו נמוכות יותר

ביחס לעלויות הייצור בארץ ובכך נוצרת אפליה ופגיעה בכושר התחרותיות של החברות המייצרות בישראל.