Background Image
Next Page  7 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 28 Previous Page
Page Background

7

מדריך לקבלן תשומות בנייה

ישנם יתרונות נוספים בהעדפה של רכש מקומי "כחול לבן" ישירות לרוכש. עסקים מקומיים מעסיקים במקרים רבים

כח אדם מקומי אשר משקיע יותר בהכרת הלקוח וצרכיו. כך שרמת השירות המתקבלת טובה יותר.

כך גם ידוע שעסקים מקומיים נוטים יותר להשקיע במדינה ובקהילה המקומית חזרה מאשר עסקים גלובאליים.

לסיכום, אמנם בשוק המוצרים ובשווקים כיום לפעמים הדבר הטבעי איננו לרכוש מקומי מאחר ולעיתים כלכלי

יותר לרכוש את אותם מוצרים בחו"ל. עם זאת עלינו להביט במכלול ההשפעות החיוביות והיתרונות של רכש מקומי

בכדי להבין שמעבר למחיר אשר איננו מגלם את כלל ההשפעות הסביבתיות, מסתתרת תמונה מורכבת כאשר בה

בשלמותה, מבינים שהעדפה של כחול לבן טובה יותר לכולנו.

נכתב על ידי ד"ר דוד אסף, מנהל תחום סביבה בתעשייה, מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא, משרד הכלכלה