כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

תיקון תקנות רשויות האגודה – מינוי ועדת ביקורת – היוועצות ציבור

 
 
הודעה לעיתונות
03/04/2017 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
אגודות שיתופיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​רשם האגודות השיתופיות זיהה צורך להתקין חובה למינוי ועדת ביקורת באגודה שיתופית, במטרה לשפר את הממשל התאגידי באגודה. לשם כך מבקש הרשם לקיים היוועצות ציבורית בנוגע לתיקון מוצע, במסגרת הליך השפעת רגולציה. 
מצורף קישור לקול קורא המפרט את השאלות המרכזיות בהליך ההיוועצות, וכן קישור לטיוטה של התיקון המוצע.

המועד להגשת התייחסות וקבלת ההערות הוארך עד ליום  7.5.2017 לכתובת: Registrar.Consultaion@economy.gov.il

קישור לקול קורא:
http://www.economy.gov.il/About/GoalsAndObjectives/Regulation/Documents/KolKore_TakanotVaadatBikoret.pdf 
 
קישור לטיוטת של התיקון המוצע:
http://www.economy.gov.il/About/GoalsAndObjectives/Regulation/Documents/DRAFT_TakanotVaadatBikoret.pdf 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה