כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הודעה לציבור הליכי הגביה של חברת אקיוטק

 
 
הודעה לעיתונות
12/11/2014 00:00
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 
 

 
 
 
חדש
הליכי גבייה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
1. במהלך השנה האחרונה, מתקבלות במשרדי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (להלן – הרשות) מספר רב של תלונות צרכנים הטוענים כי קיבלו פניות  מחברת אקיוטק ובאי כוחה בדרישה לגבות חוב בגין קבלת שירותי תוכן  מתמשכים, אשר לטענת החברה נצרכו על ידם.  חלק מהצרכנים טוען כי מעולם לא נתנו הסכמתם לקבל השירות ומעולם לא נרשמו כמנויים לצריכת השירותים. חלק אחר טוען כי גם אם ביצע בשלב כל שהוא הרשמה לקבלת השירותים הוא לא היה מודע כי הוא נרשם לקבלת  שירותים בתשלום. חלק אחר של צרכנים טוענים כי גם אם תיתכן אפשרות כי נרשמו לקבלת השירות הרי שהם ביטלו את קבלת השירות באמצעות הודעה לחברת הסלולר. פניות דומות  הועברו על ידי אזרחים למשטרה  אשר בימים אלו מצויה בשלבי חקירה מתקדמים בנושא.

2. מסמך זה נועד לרכז עבור הצרכן את  עיקרי המידע המשפטי הרלוונטי אשר מצאנו לנכון להביא לידיעת הצרכנים, לשם התמודדות נכונה עם דרישות תשלום מאת חברת אקיוטק, במרום, יוניסל, או דומותיהם  (במסמך זה נתייחס לאיקיוטק אולם ההמלצות רלוונטיות לכל החברות באופן זהה). חלק מהמידע פורסם בעבר על ידי משרדי הממשלה השונים בהקשרים שונים – לשם הנוחות יצורפו גם  קישורים להודעות המקור של הגופים ומשרדי הממשלה השונים.
 
שים לב! אין בהסבר שלהלן בכדי לאשר את טענת החברה כי אכן נקשרה עסקה בינה לבין הצרכן.

3. חובת מסירת מסמך גילוי: במרבית המקרים, העסקה אשר לטענת אקיוטק נקשרה לכאורה עם צרכנים הינה עסקת מכר מרחוק לקבלת שירות תוכן לתקופה מתמשכת, על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן- החוק).   כמו כן, מכיוון שהצרכן לא נכח פנים אל פנים בעת כריתת העסקה לכאורה, מדובר בעסקת מכר מרחוק בהתאם להוראות החוק. על פי הוראות החוק על אייקיוטק, כמי שלכאורה ערכה  עסקה מתמשכת שהיא גם  עסקת מכר מרחוק  מוטלת חובה לפרסם באתר האינטרנט שלה, בשלב השיווק וכן להעביר לידי הצרכן, טרם תחילת אספקת  השירות, מסמך גילוי בכתב הכולל את הפרטים שלהלן.

א. השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;
ב. התכונות העיקריות של הנכס או של השירות;
ג. מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים;
ד. מועד ודרך הספקת הנכס או השירות;
ה. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף;
ו. פרטים בדבר אחריות לנכס;
ז. תנאים נוספים החלים על העסקה;
ח. הכתובת ומספר הטלפון של העוסק, וכן מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, אם קיימים, שבאמצעותם ניתן למסור לעוסק הודעת ביטול.
ט. את זכותו של צרכן לדרוש את ביטול העסקה תוך 14 יום מיום קבלת מסמך הגילוי,
 בכתב בפקס או בתקשורת אלקטרונית הודעת ביטול זו תביא לביטול לאלתר של חיובי הצרכן.
י. זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת ודרכי ביטולה, לרבות זכותו כאמור לעניין עסקה לתקופה בלתי קצובה, וכן הצורך במסירת פרט מזהה לשם ביטול בהתאם להוראות סעיף 13ד(ב);
יא. בעסקה לתקופה קצובה – את משך העסקה ומועד סיומה;
יב. פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול, ככל שישנם, לפי תנאי העסקה המתמשכת, ודרך חישוב התשלומים כאמור, ככל שנקבעה;
 
4. איסור הטעיה: כפי שעולה מהתלונות, חלק מהצרכנים הקלידו את מספר הטלפון הנייד שלהם  במסגרת הודעה באתר האינטרנט אך מעולם לא הבינו שבכך כרתו עסקה ונרשמו לאחד משירותי התוכן אותם סיפקה החברה בתשלום ומעולם לא נמסר להם באופן ברור ומפורש מהם תנאי העסקה העיקריים ובכלל זה מהות השירות שנרכש לכאורה, מחירו , זכות הביטול , מועדי קבלת השירות ועוד. באי גילויים  של פרטים מהותיים וחשובים בעסקה, שלכאורה, נכרתה יש משום הטעיה של הצרכן במחדל  אשר מנעה ממנו  להבין כי הוא כרת עסקה בתשלום. זאת בניגוד לחוק הגנת הצרכן אשר אוסר על הטעיית צרכן, בפרט מהותי בעסקה, במעשה או במחדל.

5. דרישה לקבלת הסכמת הצרכן: כאשר מדובר בעסקה לאספקת שירותי תוכן באמצעות חיוב חשבון הסלולר של הצרכן, אין ולא יכול להיווצר חוב  בין ספק התוכן (חברת אקיוטק ודומותיה) ובין הצרכן- החוב יכול להיווצר לצרכן מול חברת הסלולר אשר אצלה בלבד הוא רשום כמנוי והיא זאת שגובה את הכסף עבור השירות לכאורה באמצעות פרטי תשלום שנמסרו לה. חברת הסלולר דואגת לשלם לספק התוכן מייד עם העברת התוכן לצרכן בלי קשר לשאלה האם הצרכן העביר את הכסף עבור השירות לחברה הסלולרית. ככל שספק התוכן לא דרש במסגרת הרישום לעסקה, שלכאורה בוצע, אמצעי תשלום  אלא רק  את מספר הטלפון הנייד- ככל הנראה הכוונה הייתה לחייבך בגין השירות באמצעות חשבון הסלולר  ולכן כל טענה בגין אי תשלום עבור שירותי תוכן, צריכה להיטען כנגד חברת הסלולר ולא כנגדך.
 
6. בהתאם לתנאי הרישיון שניתן על ידי משרד התקשורת, לחברות הסלולר, החל מיום 15 במרץ 2007,  נקבע כי לחברות הסלולר אסור לספק שירות של ספק  שירות שהמנוי לא ביקש במפורש לקבלו . על כן, לפי הוראות הרישיונות לא ניתן היה לספק לך ולחייב אותך בגין שירות תוכן לגביו לא נתת את הסכמתך לחברת הסלולר. בנוסף, החברה טוענת במכתביה לחייבים לכאורה, שהיא פעלה על פי הנחיית משרד התקשורת בדבר זיהוי כפול של צרכנים המבקשים להירשם לקבלת שירותי תוכן ועל כן קיימת בידם ראיה לכך שאתה הוא זה שנרשם לשירות . זיהוי כפול הינו מצב בו חברת התקשורת מאמת באמצעות סיסמה הידוע רק לה ולמנוי- כי המנוי אכן ביקש להירשם לקבלת שירותי התוכן. הנחיה בדבר הצורך בעריכת זיהוי כפול כאמור לעיל הוצאה ע"י משרד התקשורת רק בנובמבר 2011. מהתלונות שהתקבלו אצלנו עולה כי  ההסכמים  לכאורה עם חברת איקיוטק, שבגינן נוצר החוב לכאורה, הינם ממועד הקודם לנובמבר 2011 כך שטענת איקיוטק כי רישום הצרכנים נעשה בהתאם להנחיית משרד התקשורת אשר טרם הוצאה אינה יכולה לעמוד ומטעה את הצרכנים.

7. פתיחת תיקים בהוצאה לפועל : נכון למצב המשפטי היום, ללא  פסק דין של בית משפט, לא ניתן לפתוח תיקי הוצאה לפועל נגד צרכנים אשר לכאורה נרשמו לקבלת שירות באמצעות האינטרנט בלבד ולשם כך נדרשת ראיה בכתב. במידה והחברה תבקש לגבות את חובה באמצעות הליכים משפטיים היא תיאלץ לפנות לבית המשפט ולהוכיח שם את קיומו של החוב הנטען ורק לאחר מכן, ככל שיינתן פסק דין לטובתה, תוכל לפנות להוצאה לפועל.

8. חתימה דיגיטאלית: החוק היחיד המסדיר חתימות אלקטרוניות (המכונות גם חתימות דיגיטאליות), הוא חוק חתימה אלקטרונית , התשס"א-2001.  כל חתימה המוצגת לצרכן כחתימתו  האלקטרונית /הדיגיטאלית של הצרכן  לגבי החוזה, צרכיה לעמוד בדרישות של חוק זה אחרת הצגתה ככזאת מטעה ומהווה מצג שווא לצרכן. 
 
המלצות:
9. חשוב לזכור כי לא נכון להתעלם ממכתבי התראה – גם אם אתם מכחישים את קיומו של החוב. אנו ממליצים, לכל פחות לנקוט בפעולות הבאות. מומלץ לשמור את כל המסמכים והתיעוד למקרה שתזדקקו להם.

10. במקרים בהם הנכם סבורים כי לא נכרתה עסקה , נכון יהיה לפנות לגורם ששלח אליכם את המכתב והטוען לקיומה של עסקה וחוב,  ולדרוש את הפרטים כדלקמן:

א.  פרטי החברה דורשת התשלום מרשם החברות לרבות מספר טלפון זמין להתקשרות.
ב. פרטי החברה אשר לטענתם מולה נעשתה העסקה להספקת השירות –מרשם החברות.
ג. הוכחה לעסקה תקפה להעברת החוב בין החברה מולה נערכה העסקה הלכאורית לחברה אשר מבקשת לגבות את החוב בעת הזו.
ד. פרטים לגבי מהות השירות שהתקבל לכאורה והמועדים בהם הוא סופק.
ה. הוכחה כי נתת הסכמה מפורשת לקבל השירות, לאחר שהובאו בפניך כל פרטי העסקה ותנאיה
ו. העתק מצילומי מסך הכוללים את הפרטים אותם יש לגלות בעת שיווק מרחוק של עסקאות מתמשכות, כנדרש בחוק הגנת הצרכן , התשמ"א-1981.
ז. העתק ממסמך הגילוי הנאות אשר היה אמור להישלח אליכם בעקבות ההתקשרות הלכאורית בעסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,  התשמ"א-1981.
ח. תקנון מתן השירות ותנאיו לרבות תנאי התשלום ומחירו נכון ליום שבו לטענתכם נרשמתי לשירות.  
ט. אישור מהחברה הסלולארית כי ביצעת רישום לקבלת השירות לרבות כתובת ופרטי המכשיר הסלולארי.
י. ככל שמדובר בשירותי תוכן, פירוט מלא של התוכן שהתבקש ושל התוכן שהתקבל לרבות התוכן עצמו והמועדים בהם התקבל.
יא. פרטי ושם האתר שבו נערך הרישום ופרטי הרשמה מלאים לרבות: המועד המדויק בו נרשמתי, כתובת הIP  ממנה נרשמתי,  טפסים אותם לכאורה מילאתי, הסכמים אליהם לכאורה התחייבתי.      
יב. דרישות תשלום קודמות שנשלחו.
11. מומלץ לפנות בכתב גם לאחראי פניות הציבור בחברת הסלולר שלכם, ולבקש התייחסות כתובה ומנומקת לחוב; יש לבקש מחברת הסלולר את ההוכחה לכך שאתם ביקשתם במפורש לקבל את השירות הספציפי בגינו אתם נדרשים לשלם, בהתאם לתנאי הרישיון שניתן לחברה על ידי משרד התקשורת. במידה ותתקלו בקשיים תוכלו לפנות לתחום פניות הציבור במשרד התקשורת באמצעות דוא"ל pnyot@moc.gov.il.

12. לאחרונה נודע לנו כי לצד דרישות התשלום אותם שולחת החברה ובאי כוחה לצרכנים נשלחים אף מסרונים
ופרסומים אחרים הכוללים מספר טלפון ( בקידומת 1-900 או 1-901), אליו יכול הצרכן לחזור לשם בירור פרטים אודות החוב. החיוג למספרים אלו כרוך בחיוב בעלות גבוהה, של 50 אגורות לדקה בתוספת זמן אוויר. בכך מנסה אייקיוטק להגדיל את רווחיה על חשבון הצרכנים. אנו ממליצים שלא לחזור למספר הטלפון מעין זה שעלות השיחה בו גבוהה במיוחד ובכל מקרה נראה כי יש מקום לערוך את הבירור מול דורש החוב בכתב ולשמור העתקים מההתכתבויות,  כך שהדברים יתועדו לכל צורך שעשוי להתעורר בעתיד.

13.  ככל שמוגש נגדכם כתב תביעה בבית משפט בגין החוב שלכאורה קיים לכם, ממולץ שלא להתעלם. יש להגיש כתב הגנה לבימ"ש (באופן עצמאי או בסיוע של עו"ד) . התעלמות מכתב התביעה עשויה לגרור קבלת פסק דין נגדכם, מבלי שיבחנו הטענות לגופן.

14. שימו לב!! מסמך זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אשר עשוי להיות נחוץ, לפי שיקול דעתכם!! מסמך זה מהווה ריכוז מידע, זכויות והמלצות כלליות אותן ריכזנו, כפי שעולות מהתלונות השונות שהוגשו לנו.
 
שונות:
15. לאחרונה הגישה המועצה הישראלית לצרכנות תביעה ייצוגית על סך 300,000,000 ₪ נגד חברת אקיוטק העומד בראשה וחברות התקשורת  בגין התנהלותם בנדון.   נכון לעת הזאת, טרם התקבלה החלטה של בית המשפט בנושא.

16. משרד התקשורת פרסם דף מידע לצרכן. משרד המשפטים בחן עבור המועצה הישראלית לצרכנות  מסמך בשם "דף מידע כללי לחייב" אותו מפיצה חברת אקיוטק  ובו מוצגי הקשיים המשפטיים המתעוררים במסמך זה, המועצה הישראלית לצרכנות פרסמה באתר האינטרנט שלה שכתובתו http://www.consumers.org.il/category/iqte  מדריכים מפורטים על האופן בו יש לנהוג במקרה של קבלת מכתב דרישת לתשלום חוב. בקישורים אלו תוכלו לקבל מידע נוסף אשר עשוי לסייע לכם.
 
 
 בכבוד רב, 
                      הרשות להגנת הצרכן  ולסחר הוגן
 
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה