כלים ומאגרי מידע

 
     
 

נוהל אכיפה-עיצומים כספיים

 
 
הודעה לעיתונות
22/07/2015 00:00
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 
 

 
 
 
חדש
עיצומים כספיים
הנחיות מנהליות הן הכללות נורמטיביות לא פורמליות, גמישות, המאפשרות לרשות המנהלית לקבוע
לעצמה את האופן בו יופעלו סמכויותיה והמאפשרות לה לסטות מהן שעה שבה בפניה מקרה מיוחד
שנסיבותיו מצדיקות סטייה מהכלל )ראו לעניין זה י' דותן "פרסום הנחיות מנהליות" משפט וממשל ג'
.) תשנ"ו עמ' 754

 

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה