כלים ומאגרי מידע

 
     
 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בירושלים בעלות העסקה גבוהה

 
 
הודעה לעיתונות
20/02/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
ירושלים

​מעוניינים לקלוט עובדים? הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה 24 מיליון ש"ח לקליטת עובדים נוספים בירושלים בעלות העסקה גבוהה לפי הוראת מנכ"ל 4.2.

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​חברות בעלות מחזור מכירות שנתי כולל של מעל 100 מיליון ש"ח - רוצות להתרחב, להקים מיזם או להעתיקו לירושלים?
ייתכן ותהיו זכאיות לסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה!


הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה יוצאת בהקצאה תחרותית במסלולים הבאים: מסלול שכר גבוה ומסלול עוגן.
תקציב כולל ל-2 המסלולים יחדיו הינו 24 מיליון ש"ח.
המימון בשיעור ממוצע של 25% מעלות השכר של העובדים (עד לתקרה הקבועה בהוראת מנכ"ל).
ההוראה חלה רק לגבי מיזמים הממוקמים בירושלים.

 

הכללים המלאים מופיעים בהוראת מנכ"ל 4.22 מיום 9.5.16 באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.
המועד הקובע להגדרה של "עובד חדש" ולהגדרה של "משרות בסיס" לפי הוראת המנכ"ל הינו 1.7.16.

רוצים לשמוע עוד?

​בשבועות הקרובים יתקיים כנס הסברה, במטרה לספק הסבר כללי על המסלול.

הנוכחות במסגרת הכנס אינה חובה אך מומלצת לבעלי חברות או נציגיהם.
מועד הכנס ומיקומו מתפרסם באתר משרד הכלכלה - מענקים והטבות לפיתוח התעשייה, ובעמוד משרד הכלכלה והתעשייה בפייסבוק.

יש לכם שאלות בעניין ההוראה ונספחיה?

​הנכם מוזמנים לשלוח שאלות לרשות להשקעות לדואר אלקטרוני: EmploymentDis@economy.gov.il לא יאוחר מיום 31.5.17 בשעה 16:00 בלבד.
אנא ציינו לגבי כל שאלה את הסעיף בהוראת המנכ"ל או בנספחים, אליו היא מתייחסת.
התשובות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה - מענקים והטבות לפיתוח התעשייה, החל מיום 15.6.17 מהשעה 16:00 ואילך.

מועד ההגשה האחרון: 30.6.17 ועד השעה 24:00

אופן הגשת הבקשה

​לשם הקלה על מגישי הבקשות הרישום הינו מקוון בלבד. המעוניינים להגיש ישלחו את טופס מילוי הפרטים - המופיע גם הוא באתר (נספח 1 לנוהל) - לכתובת yazamim@inbal.co.il לשם קבלת פרטי התחברות למערכת המקוונת ומילוי "הבקשה המורחבת". לאחר קבלת שם משתמש וסיסמא תתאפשר הגשה מקוונת דרך המערכת.
לתשומת ליבכם, מבקש הסיוע ישלח את טופס הבקשה המקוונת, כשהוא מלא, חתום וסרוק, בצירוף הנספחים הנדרשים על פי ההוראה.
יודגש - לא ניתן יהיה להגיש את הבקשה באופן ידני.

כללי

​בחירת הזוכים לקבלת הסיוע נעשית על ידי וועדה בדרך של הקצאה תחרותית.
התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל, נספחיה ונהליה - יגבר נוסח הוראת המנכ"ל, נספחיה ונהליה. על כל שינוי בתנאי מסלול הסיוע או המועדים המפורטים בו, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.

אין במודעה זו משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי.
בקשות אשר הוגשו באיחור תפסלנה על הסף. ועדת ההקצאה רשאית לפסול בקשות לא מלאות, אשר בעת הגשתן לא יכללו את הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים, או לדרוש להשלים את המסמכים החסרים, וזאת, בהתאם לשיקול דעתה.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה