כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הודעה על עריכת מקצה תעדוף 2014

 
 
הודעה לעיתונות
18/08/2014 00:00
מינהל אזורי תעשייה
 
 

 
 
 
חדש
​משרד הכלכלה מעניק המלצות להענקת זכויות במקרקעין בפטור מחובת מכרז באזורי עדיפות לאומית, למפעלים שתחום עיסוקם תעשייה או מלאכה או בניית מבנים להשכרה לתעשייה, בהתאם לתקנות 25(5) ו-25(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​1. משרד הכלכלה מעניק המלצות להענקת זכויות במקרקעין בפטור מחובת מכרז באזורי עדיפות לאומית, למפעלים שתחום עיסוקם תעשייה או מלאכה או בניית מבנים להשכרה לתעשייה, בהתאם לתקנות 25(5) ו-25(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
רשימת אזורי התעשייה, הנקבעים מכוח התוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, אשר מפורסמת בנפרד מהודעה זו, תהא בתוקף עד ליום 31.12.2014. ככל שהרשימה תשונה ו/או תעודכן קודם למועד הנ"ל, תפורסם הודעה חדשה בעניין.
2. ביום 10.6.2014 אושרה החלטת הממשלה לעניין סבסוד פיתוח אזורי תעשייה באזורי פיתוח, זאת על-פי קריטריונים שיסוכמו בין משרד הכלכלה לבין משרד האוצר.
3. משרד הכלכלה מזמין יזמים להגיש בקשות להמלצה להקצאת קרקע וסבסוד הוצאות פיתוח למפעלי תעשייה באזורי תעשייה בהם משרד הכלכלה הינו הגורם המפתח ואשר נמצאים באזורי עדיפות לאומית.
4. הבקשות ידונו במסגרת מקצי תעדוף שיקיים משרד הכלכלה, כאשר הראשון שבהם יתקיים לא לפני סוף חודש אוקטובר 2014. במקצה זה ידורגו כל הבקשות שהוגשו במהלך שנת 2014 ושיוגשו עד ליום 15.9.2014, וכן בקשות שהוגשו במהלך שנת 2013 ולא השתתפו במקצה התעדוף של סוף השנה או לא אושרו עקב מגבלת התקציב. יודגש כי קיומם של מקצי תעדוף נוספים במהלך שנת 2014 מותנה בתקציב וכי משרד הכלכלה אינו מתחייב לכך שייערכו מקצי תעדוף נוספים.
5. יובהר, כי אין  במתן המלצה להקצאת קרקע בפטור מחובת מכרז על ידי משרד הכלכלה משום הענקת זכויות במקרקעין. המועד הקובע להענקת הזכויות במקרקעין על ידי רשות מקרקעי ישראל, יהא מועד אישור העסקה ברשות מקרקעי ישראל.
6. יזם המוכן לוותר על סבסוד הוצאות הפיתוח, ולמסור  התחייבות בלתי חוזרת לשלם את מלוא  הוצאות הפיתוח, קרי ללא קבלת סבסוד ממשרד הכלכלה, בקשתו תידון ללא צורך להמתין למקצי התעדוף, זאת בהתאם לכללים הנהוגים על-ידי משרד הכלכלה.
7. האמור בהודעה זו כפוף להוראת מנכ"ל 6.2 (מתן המלצות להקצאת קרקע באזורי פיתוח) וכן לנהלים המפורסמים באתר משרד הכלכלה. לפיכך, הן יזמים המגישים בקשות חדשות להמלצות להקצאות קרקע בפטור מחובת מכרז והן יזמים אשר הומלץ להקצות להם קרקעות בפטור מחובת מכרז, מתבקשים לעקוב אחר שינויים ו/או תיקונים שייערכו בנהלים ובהוראות המעודכנים נכון למועד פרסום הודעה זו.
8. תשומת ליבכם לעדכון של אמות המידה ומשקלות לסבסוד הוצאות הפיתוח וכן אמות המידה ומשקולות לתעדוף בקשות להקצאת קרקע לשנת 2014  המהווים נספח להוראות מנכ'ל 6.2