כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הודעת עדכון - אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזור תעשייה ראמה

 
 
הודעה לעיתונות
05/09/2017 00:00
מינהל אזורי תעשייה
 
 

 
 
 
חדש
אזור תעשייה ראמה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
בהמשך להודעת המשרד מיום ה-07.07.2017 בדבר אפשרות להענקת זכות במקרקעין בפטור מחובת מכרז באיזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט- 1959,  המשרד מודיע בזאת כי החל מיום ה-01.08.2017 ועד ליום ה-15.09.2017 ניתן להגיש למשרד בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי  מקרקעין באזור התעשייה של ראמה שיש לו תב"ע מאושרת לתעשייה או מלאכה, למטרת הקמת מפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה או בניית מבני תעשייה להשכרה לתעשייה או מלאכה.
 
 
עדכון (4.9.2017): עקב בעיות טכניות, נפתחו המפות לשווקים באיחור של שבוע ימים. על כן מודיע מנהל אזורי תעשייה על הארכת משך זמן הגשת הבקשות וזאת עד לתאריך 1.10.2017.

  

הגשת הבקשות להמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז תעשה לפי כללי הוראת מנכ"ל 6.2.
 
 
 

לידיעתכם:

  • יש להגיש בקשות מלאות עם כל המסמכים הנדרשים כצרופה בטופס המקוון, ובכלל זאת תכנית עסקית ואישור על תשלום דמי טיפול בסך 2,500 ₪.
  • המלצות על הקצאות הקרקע תוענקנה בהתאם למגבלות התקציב, לכללי הדיון כאמור בהוראת מנכ"ל 6.2, לזמינות הקרקע, למצב פיתוח התשתיות ולפי החלטת המשרד.
  • הענקת זכויות במקרקעין תיעשה על ידי רשות מקרקעי ישראל בלבד לפי המלצת המשרד ובכפוף לכל הכללים, התנאים, התשלומים והנהלים הקיימים במשרד וברשות מקרקעי ישראל.
  • ייתכן וחלק מהמגרשים לתעשייה או מלאכה באזור התעשייה ישווקו על ידי רשות מקרקעי ישראל במכרזים פומביים.
  • יובהר כי בהתאם למדיניות רשות מקרקעי ישראל, לא ניתן להגיש בקשות להקצאת קרקע לצורכי הקמת/הרחבת מוסך.
  • יובהר כי  לא ידונו בקשות להקצאת קרקע שהוגשו לגבי אזור תעשיה ראמה טרם פרסום מודעה זו.
  • באפשרות יזמים שהגישו בקשות להקצאת קרקע טרם פרסום מודעה זו, להגיש בקשה חדשה להקצאת קרקע בהתאם לנהלי הוראת מנכ"ל 6.2 והאמור במודעה זו. 
  • יזמים שהגישו בקשה להקצאת קרקע למשרד טרם פרסום מודעה זו והמשרד קיבל את הבקשה ושילמו דמי טיפול, יהיו רשאים לפנות למשרד לקבלת החזר דמי טיפול ולהגיש בקשה חדשה להקצאת קרקע.
  • בקשות אשר יוגשו או יתקבלו לאחר ה- 15.09.2017 ייפסלו על הסף.
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל 6.2, יגבר נוסח הוראת המנכ"ל.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה