כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

טיוטת תקנות עובדים זרים (תיקון - איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), תשע"ו-2015 - להערות הציבור

 
 
הודעה לעיתונות
19/10/2015 00:00
לשכה משפטית
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מתפרסמת בזה טיוטת תקנות עובדים זרים (תיקון - איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), תשע"ו-2015.


הרקע לתיקון הינו צו מוחלט שנתן בית המשפט הגבוה לצדק לשרי הרווחה, הבריאות, האוצר והפנים, וכן כנגד ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת (להלן – "ועדת העבודה") בבג"ץ 1105/06 קו לעובד נ' שר הרווחה. הצו על תנאי שנתן בג"צ חייב את המשיבים להחיל את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 על עובדים זרים בעלי זיקה חזקה לישראל, ולחילופין; לתקן את צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001 ( להלן- צו שירותי בריאות) ולהרחיב את ההסדרים המוצעים בו כך שיחולו על עובדים זרים בעלי זיקה חזקה לישראל.

 

לאור הצו שהוציא בג"צ הציע משרד הבריאות לתקן את צו שירותי בריאות ולהוסיף תוספת לביטוח רפואי שעניינה פיצוי חד פעמי בסך של 80,000 ₪ במקרה שבו רופא תעסוקתי קבע כי העובד הזר אינו כשיר לבצע את העבודה שלשמה נתקבל לעבודה אצל מעסיקו, שלא בעקבות פגיעה בעבודה, וכי לא יהיה כשיר לבצעה תוך פרק זמן של 90 ימים מן המועד שבו נבדק על-ידי הרופא. בהתאם להצעת משרד הבריאות הפיצוי יינתן לעובדים זרים בענף הסיעוד שנמצאים בישראל 10 שנים ומעלה. נכון להיום עלות ביטוח רפואי לעובדים זרים לפי הצו נעה בין 255 ₪ ל-385 ₪ לחודש, והתוספת המוערכת על ידי משרד האוצר  לעלות הביטוח הרפואי כאמור הינה בסך של 18.8 ₪ לחודש.

 

במסגרת דיון בוועדת העבודה של הכנסת על צו שירותי בריאות התבקש משרד הכלכלה לבחון עדכון הניכוי משכרם של העובד הזר המותרים בגין ביטוח בריאות. לאחר בחינת הנושא, מוצע להגדיל את הניכויים המותרים בעלות החדשה שהוטלה על המעסיקים. דהיינו שאם היום הניכוי המקסימאלי בגין ביטוח רפואי עומד על 124.73 ש"ח, על פי ההצעה הוא יעמוד על 143.53 ש"ח.

 

הסבר נוסף אודות התיקון מופיע בדברי ההסבר בתקנות.

נודה על קבלת הערות עד ליום 25.10.2015 לדוא"ל של עו"ד הילה רענן - hila.raanan@economy.gov.il

 

להורדת הטיוטה

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה