כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

גילוי דעת בנושא ועדת צרכים מיוחדים בקיבוץ מתחדש

 
 
הודעה לעיתונות
12/01/2017 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו רשם האגודות השיתופיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

רשם האגודות השיתופיות פרסם גילוי דעת בנושא ועדת צרכים מיוחדים בקיבוץ מתחדש, בו מובהרת עמדת הרשם ביחס לסוגיות שונות שהתעוררו בעניין זה.

בין היתר קובע גילוי הדעת כדלקמן –

  • הוא מחדד את חובתו של כל קיבוץ להקים ועדת צרכים מיוחדים ואת העובדה שהצרכים המיוחדים באים בנוסף לצרכי הקיום הבסיסיים;
  • הוא מבהיר את יחסי הגומלין בין הוועדה לרשויות האחרות; כך, למשל, מבהיר גילוי הדעת את תפקיד האסיפה אל מול הוועדה (עקרונות כלליים ומסגרת תקציבית אל מול הסדרים פרטניים) ואת חשיבות ההפרדה בין הנהלת הקיבוץ לוועדה, לצורך שמירה על עצמאות שיקול הדעת של הוועדה;
  • הוא מצביע על היתרונות שבהשתתפותם של גורמים מקצועיים בוועדה, כגון בתחומים רווחה, בריאות ושיקום;
  • הוא מצביע על היתרונות שבאי-מיצוי הליכים פומביים בנושא רגיש זה, וגם על האפשרות להסכים על השגה במתכונת נינוחה ולא מאיימת, כגון בוררות או גישור, גם אם אין חובה כזו בתקנון;
  • הוא מבהיר את הצורך בשמירה על שקיפות, הגינות וצנעת הפרט, בין היתר באמצעות הנמקה מפורטת מצד אחד, אך תוך שמירת חיסיון מצד שני, וכן הימנעות ממצב של ניגוד עניינים.

 
גילוי הדעת נערך ע"י צוות במשרד הרשם, ולפני פרסומו הופץ לקבלת הערות ציבור.

אנו מודים על ההערות, מקווים שגילוי הדעת יבהיר שאלות בנושא ויסייע לפעילותן של ועדות הצרכים המיוחדים בקיבוצים השונים.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה