כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הנחיית ממונה - חובת גילוי משקל של מוצר , 29.04.2015

 
 
הודעה לעיתונות
22/06/2015 00:00
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

חובת גילוי משקל של מוצר– הנחיית ממונה

1. ביום 22.6.2015 תיכנסנה לתוקף תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי משקל של מוצר), התשע"ד-2014 (להלן-התקנות). 

2. תקנות אלו מחליפות את סעיף 5 (ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ"א-1960 (להלן – צו הפיקוח) ומעבירות את האכסניה שלו למסגרת חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן – החוק).בעקבות התקנת התקנות בוטל צו הפיקוח. 

3. על פי האמור בתקנות, עוסק חייב לגלות את משקלו של מוצר הנמכר על פי משקל, על ידי העמדת מכשיר השקילה באופן המאפשר לצרכן לראות על נקלה ובלא הפרעה את פעולת השקילה ואת תוצאותיה. כלומר בכל מקום בו נמכר מוצר על פי משקל, על העוסק להעמיד את מכשיר השקילה באופן המאפשר לצרכן לראות את פעולת השקילה ואת התוצאה שלה.

4. החל מיום 22/6/15 עניין חובת גילוי משקל של מוצר אינו מוסדר יותר מכוח צו הפיקוח אלא מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 אשר על כן, תחל הרשותלהגנת הצרכן ולסחר הוגן לאכוף תקנות אלו.

5. ודוק; אכיפת תקנות אלו איננה מתוחמת אך לשווקים ובכלל זה כלפי עוסקים ירקנים. תקנות אלו תיאכפנה גם ברשתות השיווק, כך שצגי הקופה צריכים להיות באופן כזה שהצרכן רואה את התוצאה של השקילה.

6. הפרת התקנות משמעותה הפרת חובת גילוי בניגוד לסעיף 4 לחוק ומהווה היא גם עבירה פלילית וגם עיצום כספי במדרג המסתכם בסך הנע בין 7000 ₪ ל-22,000 ₪. 

 
      
תמר פינקוס, עו"ד
הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה