כלים ומאגרי מידע

 
     
 

שאלות ותשובות במסגרת הקצאה לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך  לפי הוראת מנכ"ל 4.17

 
 
פרסום
09/11/2014 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מרכז ההשקעות מבהיר כי הוכנס תיקון בהגדרת המונח "תאגיד" בסעיף 2.30 להוראת המנכ"ל, כך שנוסף להגדרה כי לא יינתן סיוע לחברה ממשלתית או לתאגיד סטטוטורי או למוסד ציבור כמשמעותו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985. תיקון זה יחול על הקצאה זו. ביתר תנאי ההקצאה לא חל כל שינוי. את ההוראה המתוקנת ניתן יהיה לראות באתר המשרד.


1.       שאלה: אני מתחיל להעסיק מיד לאחר סוכות ה-19/10/14 עובד ערבי
אנא עדכני אותי מה נדרש מצידי על מנת לבדוק את זכאותי כמעסיק חדש (העסק הוא עדיין לא בן 4 שנים) ובכלל לקבלת סיוע מכם בנושא שכרו

תשובה
: השאלה הינה כללית מדי ולא ברורה. מבלי לגרוע מן האמור בהוראת המנכ"ל, אם הכוונה בשאלה היא מהם תנאי הסף של ההוראה, הרי שראו בעניין זה סעיף 4 להוראת המנכ"ל. בנוסף ראו גם סעיף 12 להוראת המנכ"ל.

2.       שאלה: מה התאריך הקובע להרחבה ומה תאריך הסיום ?


תשובה
: אין בהוראת מנכ"ל מונח "תאריך קובע להרחבה. אם הכוונה בשאלה היא מהו המועד הקובע להגדרת "עובד חדש", הרי שהמועד הינו 01/05/2014.

בנוסף אין בהוראת מנכ"ל מונח "תאריך סיום". אם הכוונה בשאלה  היא מהו המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע, הרי שמועד זה הינו 16/11/2014 ועד לשעה 14:00.

3.       שאלה: מה מינימום העובדים שאנו צריכים להרחבה על מנת לקבל הטבה זו במסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ?

יש אופי מסוים להעסקה או הגדרות תפקידים ?


תשובה
: אם הכוונה בשאלה הינה מהו מינימום העובדים שלגביהם ניתן להגיש בקשה לסיוע להרחבת עסק, הרי שראו בעניין זה סעיף 6 להוראת המנכ"ל. יודגש כי העובדים נדרשים להיות מועסקים באתר אחד בלבד.
השאלה לגבי אופי העסקה אינה ברורה. אם הכוונה לסוגי אוכלוסיות מהם נדרשים להיות בבקשה להרחבת עסק, הרי שלפחות 90% מהעובדים הנוספים מעבר למשרות הבסיס נדרשים להיות מתוך אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (כהגדרתן בסעיף 2.2 להוראת המנכ"ל).

השאלה לגבי סוגי התפקידים אינה ברורה. אם הכוונה בשאלה היא מה נדרשת להיות פעילותו העיקרית של העסק לצורך קבלת סיוע לפי הוראת המנכ"ל, הרי שראה בעניין זה הגדרת "עסק" בסעיף 2.24 להוראה.

 

4.       שאלה: שמי X, ראיתי פרסום בעיתון גלובס המציין כי מעסיקים המעסיקים עובדים מקרב אוכלוסיות חרדים, בני מיעוטים וערבים, עשויים להיות זכאים לסיוע ממשרד הכלכלה.

היות ואנו מעסיקים עובדים מהאוכלוסיות המצוינות בכתבה רציתי לברר עמך מהם הקריטריונים לזכאות לסיוע? -  הסעיף לגביו אבקש הבהרה הוא 3.2 בהוראת מנכ"ל:

אבקש לציין כי אף שאנו מעסיקים עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, לא מדובר ב- 90% מהעובדים בX - שמשתייכים לאוכלוסיות אלה.

האם עדיין נוכל להיות מועמדים לסיוע?


תשובה
: להגדרת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך - ראו סעיף 2.2 להוראת המנכ"ל.

נבהיר כי לפי סעיף 3.2 יוכל להגיש בקשה לסיוע מי שבכוונתו  להקים או להרחיב עסק בכל אזור באשר הוא, ובלבד שלפחות 90% מהעובדים בעסק, ובהרחבה לפחות 90% מהעובדים הנוספים מעבר למשרות הבסיס יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך. במסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן נמוך נדרשת העסקה של לפחות 90% עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

5.       שאלה: האם תחבורה ציבורית נכללת בהוראה זו, בנספח ב' להוראת מנכל לא נכלל הענף אולם על פי הגדרות ענפי תעשיה בלשכה לסטטיסטיקה נכלל שירותי תחבורה


תשובה
: לא. ענף התחבורה הציבורית ו/או שרות ההסעות אינם נכללים בענפים המזכים בסיוע.

6.       שאלה: גייסנו לעבודה עובד חרדי בתאריך 21/09/2014, אנו מעוניינים לקבל סבסוד שכר ממשרד הכלכלה. אלו מסמכים עלינו להמציא לקבלת הסבסוד? מה הקריטריונים לזכאות?


תשובה
: אנו מניחים כי השאלה היא מהם תנאי הסף של הוראת המנכ"ל ומהם המסמכים שנדרש לצרף לבקשה לסיוע. מבלי לגרוע מן האמור בהוראת המנכ"ל, תנאי הסף קבועים בסעיף 4 להוראת המנכ"ל ופירוט המסמכים שנדרש לצרף לבקשה לסיוע מצוין בסעיף 8 להוראת המנכ"ל. ראו גם האמור בסעיף 12 להוראת המנכ"ל.

7.       שאלה: אני מעוניינת להגיש בקשה למענק סיוע אנו חברת X האם תקף לגבינו?

מועסקת אצלנו אוכלוסיית לקויי שמיעה נרחבת


תשובה
: לא. העיסוק  של חברה שהגישה את השאלה הינו בתחום ההשקעות הפיננסיות. תחום זה אינו נמנה עם הענפים הזכאים לקבל סיוע.

8.       שאלה: האם בית השקעות שיש לו מוקד טלפוני בצפון יכול להגיש בקשה במסגרת של הוראת מנכ"ל 4.17?


תשובה
: לא. העיסוק אינו נמנה עם הענפים הזכאים לקבל סיוע.

9.       שאלה: האם חברה שעוסקת בסלילה של כבישים, תחזוקה של תשתיות, כריית אפר יכולה להגיש בקשה במסגרת 4.17?


תשובה
: לא. העיסוק  אינו נמנה עם הענפים הזכאים לקבל סיוע.

10.   שאלה: האם השעות הנוספות נכללות במרכיבי השכר?

תשובה
: אנו מניחים כי השאלה היא אם זה נכלל בעלות השכר. ראו ההגדרה בסעיף 2.21.

11.   שאלה: האם עמלות הבנקים נכללות בעלות השכר ?

תשובה
: השאלה אינה ברורה. ראו סעיף 2.21 להוראת המנכ"ל לעניין הגדרת המונח "עלות שכר".

12.   שאלה: התנאי להעסקה הוא 6 חודשים לפני, מה לגבי עסק חדש והחישוב של העסקת העובדים?

תשובה
: השאלה אינה ברורה. אם הכוונה בשאלה היא מי נחשב ל"עובד חדש", הרי שנציין שהתאריך הקובע לצורך הגדרת "עובד חדש" בהקצאה זו הינו 01/05/2014. בהתאם ל סעיף 2.20 להוראת המנכ"ל עובדים חדשים הינם עובדים (ראו הגדרת "עובדים" בסעיף 2.19 להוראה) אשר נקלטו אצל מבקש הסיוע מתאריך הקובע ולא הועסקו במהלך 6 חודשים שלפני תאריך הקובע, אצל מבקש סיוע או בעסק קשור לו או שנתן שירותים למבקש הסיוע בעצמו או באמצעות אחר.

13.   שאלה: למה הכוונה שירותים עסקיים ?

תשובה
: השאלה אינה ברורה. אם הכוונה בשאלה היא ל"ענפי שירותים" כהגדרתם בסעיף 2.23, הרי שראו האמור בהגדרה בסעיף 2.23.

14.   שאלה: מה משך תקופת ההפעלה ?

תשובה
: ראו האמור בסעיף 2.31 להוראת המנכ"ל.

15.   שאלה: האם יהיו מכרזים בשנה הבאה ?

תשובה
:
לא מדובר במכרז אלא בהקצאה תחרותית. ככל שיהיו הקצאות, הרי שהדבר יפורסם.

16.   שאלה: האם ניתן לבקש יותר מ- % 27.5?

תשובה
: השאלה אינה ברורה.

17.   שאלה: מתי מקבלים תשובות לבקשות קודמות ?

תשובה
: לגבי תשובות לבקשות קודמות יש להתעדכן מול מרכז השקעות.

18.   שאלה: מה לגבי המו"פ – בכפל מענקים ?

תשובה
: השאלה אינה ברורה.  ככל שהכוונה היא לזכאות לפי הוראת מנכ"ל  4.17 ביחס למסלולי סיוע אחרים, ראו סעיף 7 להוראת המנכ"ל.

19.   שאלה: האם כל שליח יוכל להביא פיזית את הבקשה ?

תשובה
: השאלה לא ברורה. נציין כי  בנוסף לרישום המקוון יש להגיש פיזית את הבקשה המורחבת (ב- 2 עותקים) בצירוף כל הנספחים המלאים וקבלה על תשלום דמי טיפול ל"תיבת הקצאה תחרותית במסלול תעסוקה – מרכז השקעות" (קומה ב'), רחוב בנק ישראל 5, בנין ג'נרי 1, ירושלים.

20.   שאלה: אם אין מספיק מקום באתר מסוים, יש אפשרות להעסיק במקום סמוך ?

תשובה
: לא. העובדים נדרשים להיות מועסקים באתר אחד בלבד.

21.   שאלה: האם 90% מאוכלוסיות מיוחדות תקף לעובדים החדשים או לוותיקים ?

תשובה
: ראו האמור בסעיף 3.2 להוראת המנכ"ל.

22.   שאלה: האם עובדים קיימים ברשת חדשה שנפתחה יכולים להיחשב עובדים חדשים ?

תשובה
: השאלה הינה כללית מדי. ראו התשובה לשאלה מס' 12.

23.   שאלה: האם סופר / קמעונות יכולים להגיש בקשה במסגרת 4.17 ?

תשובה
: לא. עיסוק זה אינו נכלל בענפים הזכאים לקבל סיוע.

24.   שאלה: האם חברת סטראט אפ בתחום הפיננסי / מסחר זכאי ?

תשובה
: לא. עיסוק זה אינו נכלל בענפים הזכאים לקבל סיוע.

25.   שאלה: מה הכוונה זמן הקמה 12 חודשים ?

תשובה
: חשוב להבהיר כי תקופת הקמה היא עד 12 חודשים. לעניין הגדרת תקופת הקמה ראו האמור בסעיף 2.32 להוראת המנכ"ל.

 

26.   שאלה: מה קורה במידה ולא מצליחים לעמוד במחויבות להעסקת העובדים ?

תשובה
: השאלה הינה כללית מדי. מבלי לגרוע מן האמור בהוראת המנכ"ל, ראו סעיפים 14.7 ו- 15 להוראת המנכ"ל.

27.   שאלה: האם ניתן להעסיק 2 עובדים במשרה אחת ?

תשובה
: ראו האמור בסעיף 2.19 להוראת המנכ"ל.

28.   שאלה: מה קורה אם אנשים מפוטרים או מתפטרים במהלך התקופה ?

תשובה
: יש לגייס עובדים אחרים במקומם על מנת לעמוד בהתחייבות.

29.   שאלה: האם תנאי הסף לאנשים בעלי מוגבלות זהה לשאר העובדים מהאוכלוסיות המיוחדות ?

תשובה: כן, תנאי הסף זהים פרט לעלות השכר הממוצעת החודשית המינימאלית לעובד. ראו בעניין זה האמור בסעיף 5.1.2 להוראת המנכ"ל.​