כלים ומאגרי מידע

 
     
 

שאלות ותשובות במסגרת הקצאה תחרותית מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל - מֵיזמים לפיתוח אזורי עדיפות לאומית (הוראת מנכ"ל 4.18) מיום 13.03.2014

 
 
הודעה לעיתונות
15/06/2014 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

1. שאלה: מבקשים אישור לכך שניתן לכלול במניין העובדים את חוקרי אוניברסיטת בן גוריון אשר יועסקו בפרויקטי המו"פ שימומנו על ידי החברה במרכז המשותף לחברה ואוניברסיטת בן גוריון?
תשובה: הדבר אינו ניתן. העובדים נדרשים להיות מועסקים ישירות במיזם של מבקש הסיוע בלבד ולהיות עובדים במישרין של מבקש הסיוע.

 

2. שאלה: האם ניתן להחליף עובד שעבודתו הופסקה/נפסקה בעובד אחר מבלי לאבד את הוותק למניין 4 שנות העסקה בתוכנית?

תשובה: כן, ובלבד שמספר העובדים לא יפחת ממספר העובדים שנדרשה החברה להעסיק במסגרת התוכנית.

 

3. שאלה: מהי התחייבות החברה בעניין משך העסקת עובדים חדשים? האם 4 שנים מיום גיוס כל 15 עובדים?
תשובה:  החברה נדרשת לגייס בתוך תקופת ההקמה את מלוא העובדים שהתחייבה לגייס. מתום תקופת ההקמה נדרשת החברה להעסיק את מלוא העובדים שהתחייבה ובשכר לו התחייבה למשך 4 שנים.
 
4. שאלה: האם ניתן יהיה לחתום על טופס סודיות NDA על הנתונים שיועברו על ידינו?
תשובה: לא. יצוין כי בסעיף 7 לטופס הבקשה ניתן לציין מהם החלקים בהצעה שעלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
 
5. שאלה: האם ניתן לקבל הקלה בקריטריון שדורש שלפחות 60 אחוז מהעובדים הינו מאזורי עדיפות לאומית?
תשובה: סעיף 5.4 להוראה קובע כי תנאי לקבלת הסיוע הינו שמקום המגורים של  לפחות 60% מהעובדים החדשים הינו מאזורי עדיפות לאומית. לא ניתן להקל   בדרישה זו.
 
6. שאלה: האם ניתן לבטל סעיף 14.4 - פרסום באתר אינטרנט של משרד הכלכלה או בכל מקום אחר את עלות השכר שהתחייבה לשלם במסגרת כתב האישור?
תשובה: לא.
 
7. שאלה: האם העיר ירושלים כלולה בהוראת מנכ"ל 4.18 במסלול קליטת עובדים נוספים בעלות העסקה גבוהה "מסלול שכר גבוה"?
תשובה: לא.
 
8. שאלה: האם ניתן להגיש בקשה אחת למענק כאשר העסקת העובדים תעשה בשני אתרי חברה שונים באזורי עדיפות לאומית?
תשובה: לא. העובדים נדרשים להיות מועסקים במיזם שימוקם באתר אחד ספציפי שיצוין מפורשות בטופס הבקשה.
 
9. שאלה: האם ניתן לשלב  מסלול סייבר ומסלול שכר גבוה בבקשה אחת? אם כן, האם המספר המינימאלי בשילוב שני המסלולים הינו 15 עובדים חדשים?  
תשובה:  חברה המגישה בקשה במסלול חברות סייבר לגבי מיזם באתר מסוים,  תהיה רשאית להגיש גם בקשה במסלול השכר הגבוה לגבי אותו המיזם וזאת רק          בגין תוספת עובדים מעבר להתחייבויותיה במסלול חברות סייבר ובכפוף לאמור            בסעיפים 5.6, 5.8 ו-5.9 להוראה. יובהר כי במסגרת אותה הבקשה לא ניתן לשלב        מסלול שכר גבוה ומסלול סייבר ויש להגיש לגבי כל מסלול בקשה נפרדת.
 
10. שאלה: לגבי סעיף 11.2  - אם אני מתחייב לשכר ברוטו לעובד של 24,000 ש"ח הווה אומר 31,200 ש"ח עלות מעסיק, האם זה ישפר לי את הניקוד למרות שעברתי את התקרה של 30,000 ש"ח?
      תשובה: סעיף 11.2 מתייחס לעלות השכר הממוצעת לעובד, כהגדרתה בהוראה.         יובהר כי הניקוד המרבי יינתן לתקרת עלות השכר המזכה במענק במסלול             הספציפי. עלות שכר ממוצעת לעובד שהינה גבוה מהתקרה המזכה במענק במסלול     הספציפי, תקבל ניקוד רק לפי תקרת עלות השכר המזכה במענק במסלול    הספציפי.
 
11. שאלה: האם חברה הממוקמת בירושלים רשאית להגיש בקשה להקצאה הקרובה במסלול שכר גבוה?
תשובה: השאלה אינה ברורה. יצוין כי מה שקובע מבחינת המיקום- הינו מיקום המיזם המבוקש בבקשת החברה. אם הכוונה היא האם ניתן להגיש בקשה לגבי מיזם בירושלים, הרי שהתשובה היא לא.
 
12. שאלה: אנחנו קיבלנו אישור ומדווחים לתכנית במסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (הוראת מנכ"ל 4.17) החל מתאריך אוקטובר 2013, לגבי עובדים שהתקבלו לעבודה החל מאוקטובר 2013. האם אנו זכאים להגיש מועמדות למסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל – מיזמים לפיתוח אזורי עדיפות לאומית (הוראת מנכ"ל 4.18) במסלול "שכר גבוה"?
תשובה:  לא ניתן להשיב לשאלה, כפי שנשאלה (חסר נתונים בשאלה). היחס בין המסלולים השונים מפורט בסעיף 3 להוראת המנכ"ל.
 
13. שאלה: נניח ואני מגיש את הבקשה לחברת X. האם במחזור המכירות, ניתן לקשר גם את מחזור המכירות של חברת האם של חברת X?
תשובה: אנו מניחים כי השאלה מתייחסת למחזור המכירות במסגרת הגדרת המונח "חברה" בסעיף 2.8 להוראה. בהתאם לסעיף 2.8 להוראת המנכ"ל, נבחן מחזור המכירות הכולל של החברה שנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת הסיוע (לרבות מחזור המכירות של חברות אם, חברות בנות וחברות קשורות). שימו לב   כי בהוראת המנכ"ל יש הגדרה למונח "חברה קשורה" (סעיף 2.10 להוראה).
 
14.  שאלה: האם עובדים שהועסקו בחברה לפני המועד הקובע ומגדילים להם שכר ניתן להחשיבם כעובדים חדשים?
תשובה:  מי נחשב "עובד חדש" הוגדר בסעיף 2.22 להוראת המנכ"ל.
 
15. שאלה: האם סטודנטים שעבדו חצי משרה לפני המועד הקובע יהיו מועסקים במשרה מלאה ניתן להחשיבם כעובדים חדשים?
תשובה: מי נחשב "עובד חדש" הוגדר בסעיף 2.22 להוראת המנכ"ל.
 
16. שאלה: על מי מקבלים השתתפות –  האם גם על העובדים הותיקים עם שכר גבוה, או רק על החדשים?
תשובה: סיוע ניתן בגין העסקת עובדים שעונים להגדרת "עובד חדש".
 
17.   שאלה: האם ניתן לכלול במניין העובדים החדשים, גם עובדים שאינם עובדי החברה (כלומר כאלו המועסקים אצל חברת שרותי מו"פ עמה אנו קשורים, אשר מספקת שרותי מו"פ לחברה שלנו), שיועסקו בפרויקטי המו"פ אשר ימומנו על ידי החברה?
תשובה: לא. העובדים נדרשים להיות מועסקים ישירות במיזם ולהיות עובדים במישרין של מבקש הסיוע.
 
18.   שאלה: האם ניתן להחליף עובד שעבודתו הופסקה/נפסקה בעובד אחר, מבלי לאבד את הוותק למניין 4 שנות העסקה בתוכנית?
תשובה: ראה תשובה לשאלה 2.
 
19.   שאלה: האם עובדים שגרים בירושלים וסביבותיה (למשל גוש עציון, בית שמש ועוד) יכולים להיכלל, במסלול סייבר, למניין העובדים הגרים באזורי עדיפות לאומית?
תשובה: אנו מניחים כי השאלה מתייחסת לסעיף 5.4 להוראת המנכ"ל. רשימת אזורי עדיפות לאומית מופיעה בנספח ב' להוראת המנכ"ל.
 
20.   שאלה: האם ניתן להגיש בקשה אחת למענק, כאשר העסקת העובדים תעשה בשני אתרי חברה שונים באזורי עדיפות לאומית?
תשובה: ראה תשובה לשאלה 8.
 
21.   שאלה: החברה הינה חברה שעוסקת במחקר ופיתוח ופועלת במודל של COST+ . מהם הנתונים הנדרשים בניתוח פיננסי של החברה? האם לא מספיק להעביר דוחות כספיים של 3 שנים האחרונות?
תשובה: הנתונים הנדרשים פורטו בסעיף 7 להוראת המנכ"ל ובנספח א/1 (הנחיות  להגשת תוכנית העסקית, שהינו חלק מנספח א' להוראת המנכ"ל).
 
22.   שאלה: האם השתתפות בתוכנית מסלול תעסוקה מונעת השתתפות בתוכנית סיוע לפי חוק לעידוד השקעות הון?
תשובה: כן בכל הנוגע למענקים והטבות הניתנים במרכז השקעות.
 
23.   שאלה: מה קורה במידה ולאחר שהגענו ל-15 עובדים חדשים, כתוצאה מעזיבת עובד ועיכוב בגיוס עובד מחליף נוצר מצב שבמהלך חודשיים יש רק 14 עובדים חדשים בארגון?
תשובה: מדובר בהקצאה במסלול חברות סייבר ובמסלול שכר גבוה. לא ניתן לקבל סיוע בגין מספר עובדים חדשים הנמוך מהמספר המינימאלי לעובדים חדשים הקבוע בהוראה למסלולים אלו ומדובר בהפרה יסודית של תנאי ההוראה (ראו סעיף 13 להוראה).
 
24.   שאלה: בהקמת מיזם חדש, האם ניתן לכלול במניין העובדים החדשים גם עובדי חברה שהועסקו לפני 1.4.14 ומקום עבודתם הועתק לישובי המטרה במסלול סייבר?
תשובה: לא.
 
25.   שאלה: על פי סעיף 14.4 להוראות המנכ"ל בנוגע למסלולי סיוע לקליטת עובדים, תתפרסם באתר אינטרנט של משרד הכלכלה (ואולי אף במקומות אחרים) עלות השכר שהחברה התחייבה לשלם במסגרת כתב האישור. לאור העובדה כי כפי הנראה, באזור העדיפות הלאומי הרלוונטי, מספר המומחים שתחום עיסוקים סייבר לא יהיה מאוד גבוה, פרסום מסוג זה עלול בסבירות גבוהה להסב נזק משמעותי, הן לחברה וכן לחברות אחרות בתחום אשר תחפוצנה לפעול באזור עדיפות זה והן לאינדיבידואלים אשר יועסקו בחברות אלו וזאת בין היתר בשני המישורים הבאים:
א. לגבי העובדים המועסקים בתחום הסייבר - פגיעה בפרטיות מידע, העלולה לגרור אי שקט פנימי שפוגע בעבודה, כתוצאה מכך, אי יציבות    בצוותי פרויקטים    ופגיעה בתפוקה של החברות.

ב. סיכון מהותי לתאום עלויות שכר בין מעסיקים בתחום הסייבר, ותחרות לא   הוגנת לאור חשיפת השכר ועקב כך, הקטנת האטרקטיביות של העסקת עובדים בדרום בתחום הסייבר.
לפיכך נבקש להימנע מחשיפת המידע כלל, לא כל שכן פרסום של המידע באינטרנט.
תשובה: ראו תשובה לשאלה 6.
 
26.   שאלה: האם ישנה דרך לשלב שני תתי מסלול בהוראת מנכ"ל 4.18 - לדוגמה האם ניתן לבחור מסלול שכר גבוה וגם מסלול סייבר?
תשובה: ראו תשובה לשאלה מס' 9.
 
27.   שאלה: האם ניתן לקבל הסבר על קריטריון מחזור מכירות מעל 100 מיליון ₪?
תשובה: אנו מניחים כי השאלה מתייחסת להגדרת המונח "חברה" בסעיף 2.8 להוראה. ראה בעניין זה תשובה לשאלה מס' 13.
 
28.   שאלה: סעיף 5 – מספר עובדים – האם כאשר סטודנט עובר ממשרה חלקית, למשרה מלאה בסיום הלימודים, נחשב כגידול במספר העובדים?
תשובה: לעניין מניין העובדים יילקחו בחשבון רק המשרות המלאות שבחברה, בהתאם להגדרה של "משרה מלאה" שבהוראת המנכ"ל, אולם יכול שמשרה מלאה תאויש על ידי מספר עובדים העובדים בחלקיות משרה ובלבד שסה"כ   המשרות מצטברות לשעות עבודה של משרה מלאה.
 
29.   שאלה: סעיף 2.14 – התחייבות לתקופה שלא תפחת מארבע שנים – מה המשמעות אם עובד מתפטר? או מפוטר אך נקלט עובד נוסף במקומו?
תשובה:  לגבי קביעת מספר העובדים החדשים במיזם-לא מדובר בבחינה שמית לפי שמות העובדים אלא נבחנת עמידה במס' משרות בהתאם להתחייבויות לפי כתב האישור.
 
30.   שאלה: האם יש מגבלה כלשהי על חברות ממשלתיות בכל הנוגע להשתתפות במכרז שכזה?
תשובה: חברה ממשלתית אינה יכולה להשתתף בהקצאה תחרותית לפי הוראת מנכ"ל 4.18.
 
31. שאלה: האם תהיה הארכה של מועד ההגשה?
תשובה: לא. מועד ההגשה הוא עד ליום 30.6.2014 ועד לשעה 14:00.
 
32. שאלה:  החברה היא חדשה ואין מחזור מכירות של 100 מיליון ₪, האם אני יכול להשתתף?
תשובה: לא.
 
33. שאלה:  לחברתנו פעילות סייבר בהיקף של 20% מפעילות החברה, האם ניתן להגיש בקשה במסלול חברות סייבר?
תשובה:  השאלה הינה כללית מדי. תנאי מסלול חברות סייבר מפורטים בהוראת המנכ"ל. לגבי הגדרת "חברת סייבר", ראו סעיף 2.9 להוראה.
 
34. שאלה:  תוך כמה זמן מקבלים תשובה על תוצאות ההקצאה?
תשובה:  המועד אינו ידוע בשלב זה. אנו מעריכים כמספר חודשים לאחר הגשת ההצעות.
 
35. שאלה:  האם יש לדווח על השכר בפועל?
תשובה: השאלה אינה ברורה. אם הכוונה להגשת הדיווחים הרבעוניים, הרי   שמבלי לגרוע מן האמור בהוראת המנכ"ל בנושא, נציין שיש לדווח על עלות השכר כהגדרתה בהוראת מנכ"ל בסעיף 2.23.
 
36.   שאלה: על פי סעיף 14.4 להוראות המנכ"ל בנוגע למסלולי סיוע לקליטת עובדים, תתפרסם באתר אינטרנט של משרד הכלכלה (ואולי אף במקומות אחרים) עלות השכר שהחברה התחייבה לשלם במסגרת כתב האישור. האם ניתן לפרסם שהשכר הוא עד 30 אלף ₪ למרות שבפועל הוא יהיה יותר?
תשובה: לא. בהתאם לסעיף 14.4 מדובר על עלות השכר שהתחייבה החברה לשלם במסגרת כתב האישור שאושר לה.
 
37. שאלה:  במיזם שהחברה מקימה בבאר שבע יועסקו אנשים שגרים בירושלים האם הם יכולים להיכלל בקריטריון 60% מהעובדים החדשים גרים באזורי עדיפות לאומית?
תשובה: לא.
 
38. שאלה:  אם לחברה יש כתב אישור במסלול מענקים, האם היא יכולה להגיש בקשה?
תשובה:  השאלה הינה כללית מדי וחסר בה נתונים. ראו סעיף 3 להוראת המנכ"ל.
 
39. שאלה:  אם החברה נהנית ממס מופחת, יכולה להגיש בקשה?
תשובה: השאלה אינה ברורה (לא ברור מהו אותו "מס מופחת" הנזכר בשאלה) ולפיכך לא ניתן להשיב עליה.