כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה מקצה כ-50 מיליון ₪ לעידוד קליטת עובדים חדשים (הוראת מנכ"ל 4.17)

 
 
הודעה לעיתונות
15/06/2014 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

קלטתם/ן השנה עובדים חדשים? אולי תהיו זכאים לסיוע ממרכז ההשקעות!
בחרתם/ן להעסיק מועמדים חרדים
קלטתם/ן בעסק עובדים מאוכלוסיית בני מיעוטים (ערבים, דרוזים, בדואים, צ'רקסים)?
אולי בחרתם\ן לקלוט בעסק אנשים עם מוגבלות או הורים יחידים?
 ייתכן ותהיו זכאים לסיוע של משרד הכלכלה!

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​מרכז ההשקעות יוצא בהקצאה תחרותית במסלול הבא בלבד:
מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (כהגדרתן בהוראה)
תקציב בהקצאה זו: כ-50 מיליון ש"ח
מימון בשיעור ממוצע של עד %27.5 מעלות השכר של העובדים (עד תקרה הקבועה בהוראת מנכ"ל).
הכללים המלאים מופיעים בהוראת מנכ"ל 4.17 מיום 28.5.2014 באתר משרד הכלכלה: http://www.economy.gov.il/hm/4-17
המועד הקובע להגדרה של "עובד חדש" ולהגדרה של "משרות בסיס" לפי הוראת מנכ"ל הינו 1.1.2014.

יש לכם שאלות?
הנכם מוזמנים לשלוח שאלות למרכז ההשקעות לדוא"ל:
AvivS@Economy.gov.il בלבד לא יאוחר מיום 19.6.2014 שעה 16:00 בלבד.
אנא ציינו לגבי כל שאלה את הסעיף בהוראת המנכ"ל אליו מתייחסת.
התשובות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה => מרכז ההשקעות => "מה חדש" החל מיום 8.7.2014 מהשעה 16:00 ואילך.
מועד ההגשה האחרון: עד ליום 29.7.2014 ועד לשעה 14:00

 

המשרד מתעתד לצאת בהקצאה נוספת במהלך שנת 2014

רוצים לשמוע עוד?

​בשבועות הקרובים יתקיימו כנסי הסברה, במטרה לספק הסבר כללי על המסלול. הנוכחות במסגרת הכנס אינה חובה אך מומלצת לבעלי חברות או נציגיהם. מועדי הכנסים ומיקומם מתפרסמים באתר משרד הכלכלה: Economy.gov.il תחת מדור "מה חדש?" ובעמוד משרד הכלכלה בפייסבוק.

 

אופן הגשת הבקשה

​לשם הקלת הגשת הבקשות נפתח רישום מקוון. המעוניינים להגיש ישלחו את טופס הגשת הבקשה הראשונית
- המופיע גם הוא באתר - לכתובת yazamim@inbal.co.il לשם קבלת פרטי התחברות למערכת המקוונת ומילוי "הבקשה המורחבת".

 

איפה להגיש

​"תיבת הקצאה תחרותית במסלול תעסוקה - מרכז ההשקעות" במרכז ההשקעות (קומה ב'), רחוב בנק ישראל 5, בנין
ג'נרי 1, ירושלים.
בנוסף לרישום המקוון יש להגיש את "הבקשה המורחבת" (ב-2 עותקים) בצרוף כל הנספחים המלאים וקבלה על תשלום דמי הטיפול.

 

כללי

​בחירת הזוכים בסיוע נעשית ע"י וועדה בדרך של הקצאה תחרותית. התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל ונספחיה - יגבר נוסח הוראת
המנכ"ל ונספחיה. על כל שינוי בתנאי מסלול הסיוע או המועדים המפורטים בו, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה ובעיתונות. אין במודעה זו משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי.

בקשות אשר יוגשו או יתקבלו באיחור ייפסלו על הסף. בקשות אשר יוגשו שלא לתיבת ההקצאה שצוינה במודעה זו ייפסלו על הסף. ועדת ההקצאה רשאית לפסול בקשות לא מלאות, אשר בעת הגשתן לא יכללו את הפרטים
ו/או המסמכים הנדרשים, או לדרוש להשלים את המסמכים החסרים וזאת, בהתאם לשיקול דעתה.