כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 מעקב סקר מעסיקים

 
 
 

מתודולוגיה – סקר המעסיקים

אוכלוסיית הסקר

אוכלוסיית הסקר כוללת מעסיקים מהמגזר העסקי המעסיקים לפחות עובד שכיר אחד, כולל חברות שבהן בעל החברה הוא השכיר היחידי בעסק.
 
במתכונתו הנוכחית מקיפה אוכלוסיית הסקר אוכלוסייה בת 193 אלף עסקים, שבהם כ- 2.2 מיליון משרות שכיר, מתוך 220 אלף עסקים הנכללים בקובץ המעסיקים של המוסד לביטוח לאומי.
 
איסוף הנתונים במסגרת סקר המעסיקים החל ברבעון השלישי של שנת 1997 והוא נמשך ברציפות ממועד זה ועד היום. בשנת 2002 הורחבה אוכלוסיית הסקר והיא כוללת כיום גם את ענפי הבריאות והחקלאות וחלק מענפי החינוך. 
 
הענפים שאינם נכללים באוכלוסיית הסקר כוללים את: השירותים הציבוריים, השירותים הקהילתיים הציבוריים כולל עמותות, מערכת החינוך היסודית והתיכונית ומערכת המרפאות הציבורית והממשלתית.
 

מקור הנתונים

עד סוף שנת 2001 התבסס מדגם סקר המעסיקים על מאגר הנתונים של חברת בי.די.אי. המתמחה באיסוף מידע עסקי. לחברה מאגר של כ- 150 אלף חברות ועסקים שמתוכם הוצא המדגם.
 
החל משנת 2002 מתבסס מדגם סקר המעסיקים, כפי שצוין, על מאגר המעסיקים של הביטוח הלאומי.
 

המדגם

מדגם סקר המעסיקים מקיף 3,000 עסקים הנבדקים אחת לרבעון, בסה"כ ארבע פעמים בשנה.
 
המדגם הוצא כמדגם שכבות על בסיס חלוקה לענפים- 11 ענפים, וקבוצות גודל- 8 קבוצות גודל. בסה"כ כוללת "מפת" הדגימה 88 תאים. המדגם מקיף כ- 2,500 מעסיקים הנבדקים אחת לרבעון, בסה"כ ארבע פעמים בשנה.
 
בשנת 2009 הוחלף רוב מדגם סקר המעסיקים (רק רבע מהעסקים שנכללו במדגם הישן נכללו גם במדגם החדש). המדגם החדש מתבסס אף הוא על מאגר המעסיקים של הביטוח הלאומי.
 

השיטה

הנתונים נאספים באמצעות ראיון טלפוני עם בעלי עסקים, מנהלי כוח אדם או עובדים שהוסמכו לכך.
חברה הנושרת מהמדגם, כתוצאה מסירוב להמשיך להשתתף בסקר או עקב סגירה או איחוד עם חברה אחרת, מוחלפת בחברה אחרת מאותו תא דגימה.
 

השאלונים

שאלון הסקר כולל שלושה חלקים:
החלק הראשון מתרכז באיסוף מידע על התעסוקה בעסק. הנתונים העיקריים שנאספים הם: מספר העובדים והרכבם (זרים, כ"א ופלשתינאים), מספר המשרות הפנויות, מספר המשרות שאוישו ומספר העובדים שנפלטו בחודש האחרון, ציפיות המנהלים לשינויים בפעילות ובכוח האדם ברבעון הבא וקשיים בגיוס עובדים. בנוסף נבדקים שינויים במבנה החברה מאז הסקר האחרון.
החלק השני כולל פירוט בטפסים מיוחדים לגבי כל משרה פנויה, משרה שאוישה ועובד שנפלט. הנתונים שנאספים מתייחסים למשלח היד המפורט של המשרה, משך זמן חיפוש, השכר המוצע, והסיבה לאיוש המשרה או פליטת העובד. במידה ובמשלח יד מסוים חיפשו, קלטו או פלטו מספר עובדים בעלי מאפיינים דומים, הבדיקה מתייחסת במשותף לקבוצת העובדים.
החלק השלישי מיועד לספק מידע כללי על העסק. נאספים נתונים על הפעילות של העסק (לצורך מיון ענפי), על מקום העסק (לצורך שיוך מחוזי), על המאפיינים הארגוניים (קיום ועד, שייכות לארגון מעסיקים) ועל מאפייני העסק (חברה ציבורית, יצוא, חברה בינלאומית, שימוש בקבלני משנה ועוד).
 
בנוסף לשאלונים הקבועים, מאפשר סקר המעסיקים השוטף עריכת סקרים חד פעמיים בנושאים מגוונים כמו יחסי עבודה, קבלני כ"א וכדומה.   
 
  

התוצרים

1. דוחות רבעוניים המרכזים את הנתונים העיקריים שנאספו ברבעון בהשוואה לנתוני שנים קודמות. הניתוח כולל פירוט לפי ענפים עיקריים ולפי קבוצות משלח יד.

2. דו"חות עבור האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה שבו מפורטים משלחי היד השונים על פי מדדים שונים של ביקוש.

3. אוגדני נתונים לפי פירוט משלחי יד ולפי מחוזות.

4. סקירות על נושאים מיוחדים כמו משבר בתי המלון או ההתפתחויות בענפי ההייטק.

5. דפי מידע המתבססים על נתוני סקר המעסיקים.

6. דוחות מחקר המתבססים על נתוני הסקר ועל סקרים חד - פעמיים המשולבים במסגרת סקר מעקב סקר המעסיקים.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו