ניהול ידע

 
 
ניהול ידע

תוכן עניינים:

 

העברת חובות וזכויות בארץ

​מקבל אישור המעוניין להעביר ידע הנתמך, בין במישרין בין בעקיפין על ידי לשכת המדען, בין באם ההעברה מבוצעת לחברה קשורה או לחברה אחרת ובין אם הידע מועבר כנגד תמורה כספית או לחילופין ללא תמורה כלשהי חייב לקבל על כך אישור - מראש של רשות החדשנות.
וועדת המחקר או וועדת המשנה רשאיות לאשר העברת ידע לאחר בתוך ישראל בתנאי שיחולו על מקבל הידע החובות לפי חוק המו"פ ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, וכן החובה לשלם תמלוגים.


קישורים רלוונטיים:

 

העברת ייצור לחו"ל

תיקון מספר 3 לחוק המו"פ הסדיר מנגנון על פיו חברה מצהירה במועד הגשת הבקשה בדבר מקום הייצור הצפוי של תוצרי תכנית הפיתוח (להלן: "הצהרת מקום הייצור"). על חברה שקיבלה תמיכה לפני כניסתו של תיקון זה לתוקף או לחילופין על החברה המתעתדת לחרוג מהצהרת מקום הייצור להגיש לרשות החדשנות בקשה להעברת ייצור לחו"ל.

 
וועדת המחקר רשאית לאשר העברה של ייצור או של זכויות ייצור של מוצר שפותח או נובע מתכנית שנתמכה על ידי רשות החדשנות אל מחוץ לישראל. העברת הייצור לחו"ל מחויבת בשיעור תמלוגים מוגדל ותקרת תמלוגים מוגדלת והכל לפי האמור בתקנות התמלוגים ובהתאם לחריגה מהצהרת מקום הייצור של החברה בזמן הגשת הבקשה.
 
במידה והחברה מעוניינת בהעברה של זכויות ייצור לחו"ל בהיקף של עד 10% , ביחס לשיעור הייצור שמילאה בעת הגשת הבקשה, היא חייבת בהודעה בלבד לרשות החדשנות, אולם היא תחויב בשיעור תמלוגים מוגדל ותקרה מוגדלת כמפורט בתקנות התמלוגים.

 

 

קישורים רלוונטיים:

 

בקשה להעברת ייצור לחו"ל תמורת ייצור חליפי לישראל

​תיקון מספר 3 לחוק המו"פ הסדיר מנגנון על פיו חברה יכולה להצהיר במועד הגשת הבקשה בדבר מקום הייצור הצפוי של תוצרי תכנית הפיתוח (להלן: "הצהרת מקום הייצור"). על חברה שקיבלה תמיכה לפני כניסתו של תיקון זה לתוקף או לחילופין על החברה המתעתדת לחרוג מהצהרת מקום הייצור שמילאה בעת הגשת הבקשה להגיש לרשות החדשנות בקשה להעברת ייצור לחו"ל.

וועדת המחקר רשאית לאשר בקשה של חברה להעברת ייצור שעליו התחייבה במסגרת הצהרת מקום הייצור, תמורת העברת ייצור חליפי לישראל. העברת ייצור במתכונת זו אינה כרוכה בתשלום תמלוגים מוגדלים ותקרת תמלוגים מוגדלת.

וועדת המחקר תתייחס לקריטריונים הבאים בבואה להחליט בבקשה: כנגד העברת הייצור אל מחוץ לישראל, מועברים לישראל ייצור או זכויות ייצור של מוצר ברמה טכנולוגית דומה או גבוהה יותר מהמוצר נושא הבקשה להעברה ובלבד שהיקף התעסוקה ויצירת מקומות העבודה בישראל, שיעור הערך המוסף בישראל והיקף השיווק לשוק העולמי, האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור שיועברו לישראל, לא יפחתו מאלה האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור עפ"י התכנית מאושרת.

 

קישורים רלוונטיים: 

 

העברת ידע לחו"ל

​תיקון מספר 3 לחוק המו"פ מאפשר לחברה להגיש בקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל במקרים הבאים:

  • מכירת הידע כאשר מקבל האישור ממשיך לפעול בישראל.
  • מכירת הידע כאשר מקבל האישור מפסיק לפעול בישראל.
  • מכירת הידע במסגרת פירוק או כינוס אגב חדלות פירעון, באמצעות ביהמ"ש.


וועדת המחקר רשאית לאשר במקרים מיוחדים בקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה לתשלום במזומן של הסכום הבסיסי. סכום זה הינו מכפלה של היחס שבין המענקים שקיבלה החברה מרשות החדשנות לבין סך השקעות החברה בידע הנמכר כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע ובלבד שהסכום הבסיסי לא יפחת מסך המענקים שקיבלה החברה בתוספת ריבית שנתית ובניכוי תמלוגים ששולמו.

על הסכום לתשלום יחולו תקנות הפחתת סכום הבסיס כך שחברה שחלפו 10 שנים מתום תקופת התמיכה תחזיר רק את המענקים שקיבלה מרשות החדשנות בתוספת ריבית שנתית. בנוסף, הסכום לתשלום מוגבל בהתאם לתקנות הסכום המרבי עד לסך של פי 3 מסך תמיכת רשות החדשנות, במידה והחברה ממשיכה את פעילותה בארץ ועד פי 6 מסך תמיכת רשות החדשנות במידה והחברה מפסיקה את פעילותה בארץ.

במקרים בהם מכירת הידע לחו"ל נעשית במסגרת של פירוק או כינוס אגב חדלות פירעון, באמצעות ביהמ"ש רשאית ועדת המחקר לקבוע כי חובת תשלום מינימום של סך המענקים בתוספת ריבית שנתית לא תחול.

 

קישורים רלוונטיים:

 

העברת ידע לחו"ל בתמורה לידע חליפי לישראל

​תיקון מספר 3 לחוק המו"פ מאפשר לחברה להגיש בקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל. ועדת המחקר רשאית לאשר בקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה להעברת ידע חלופי למקבל האישור בישראל. אישרה הועדה העברת ידע כאמור, הידע החלופי יהיה כפוף לחוק המו"פ במקום הידע המועבר ויחולו עליו כל החובות הנובעות מחו"ק המו"פ לרבות החובה לשלם תמלוגים לרשות.

הוועדה רשאית לאשר בקשה כאמור תוך התייחסות לגורמים הבאים: סוגי הידע המועברים, מידת התיישנותם הטכנולוגית, משך התקופה שחלפה מסיום הפיתוח של הידע שיועבר אל מחוץ לישראל והיקף התמלוגים ששולמו עד למועד הבקשה להעברה, השגת תשואה עודפת הגדולה משמעותית כתוצאה מהידע החלופי שיועבר לישראל מזו שהייתה מושגת בשל הידע שיועבר אל מחוץ לישראל.

 

קישורים רלוונטיים:

 

העברת ידע לחו"ל לצרכי רישום בלבד

​ועדת המחקר רשאית לתת אישור להעברת ידע לחו"ל לצרכי רישום בלבד, למקבל אישור המעוניין להתקשר עם חברה בחו"ל בעסקה בלא תשלום באופן הבא: מקבל האישור יתקשר עם החברה הזרה כך שהידע יועבר לחו"ל ומקבל האישור יקבל -הרשאה מפורשת לניצול הידע ולשימוש מלא בו ובכל הזכויות הגלומות בו או הנובעות ממנו, בדרך של רישיון בלעדי, בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן, במקום או בדרך אחרת.

 

קישורים רלוונטיים:

 

שיתוף בידע

​מקבל אישור אשר מעוניין לתת רישיון שימוש בידע נתמך רשות, לחברה ישראלית אחרת הפועלת בארץ חייב לקבל אישור מראש מוועדת המחקר.


ועדת המחקר או וועדת המשנה רשאיות לאשר שיתוף בידע בין חברות ישראליות בתנאי שיחולו על שתי החברות החובות לפי חוק המו"פ ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, וכן החובה לשלם תמלוגים. לאחר קבלת האישור על מקבל הידע לחתום על כתב התחייבות "שיתוף בידע". האמור לעיל, חל גם במקרים של מתן רישיון לשימוש בידע בין חברה תעשייתית למוסד מחקר אקדמי.

קישורים רלוונטיים: 

 

רישיונות

​מקבל אישור המעוניין להתקשר בעסקה למתן רישיון שימוש בידע לחברה זרה מחויב לקבל אישור מועדת המחקר.

נכון להיום טרם הותקנו תקנות לעניין הוצאת ידע לחו"ל ברישיון (התקנות נמצאות בהליכי חקיקה ויש לעקוב אחר ההתפתחות בנושא זה). לפיכך רואה רשות החדשנות בעסקה למתן רישיון כאמור לעיל, כעסקה להעברת ידע לחו"ל ויחולו עליה ההוראות המתאימות לעניין זה.

  • למידע נוסף- סעיף "העברת ידע לחו"ל"
 

בקשה לאישור הסכם נאמנות 

​רשות החדשנות רשאית לאשר בקשה של חברה שנתמכה על ידי הרשות ובכוונתה להתקשר בעסקה עם חברה בחו"ל הכוללת הפקדת ידע שנתמך על ידי הלשכה, כולו או חלקו, בידי נאמן.

הרשות רשאית לאשר את העסקה במידה והנאמן הינו בעל אזרחות ישראלית וההסכם כפוף לדין הישראלי וממלא אחר עקרונות הסכמי הנאמנות של הרשות כפי שפורסמו במכתב מתאריך 23 בינואר 2007.

קישורים רלוונטיים:

 

פרטי יצירת קשר

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם:
 
ירדן קמה, בטלפון: 03-7157971 או בדוא"ל: Yarden.kama@innovationisrael.org.il
או הלל לוין בדוא"ל: Hillel.Levin@innovationisrael.org.il
עודכן לאחרונה בתאריך: 17/11/2016 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו